1NZ04.1

Четвъртък
Година I

ПЪРВО ЧЕТИВО
Евр 3,7-14

Наставлявайте се, докле се казва „Днес”.

Четене от посланието до евреите.

Братя: Както Светий Дух казва: „Днес, кога чуете гласа Му, да не ожесточавате сърцата си, както кога роптаехте в деня на изкушението в пустинята, дето бащите ви Ме изкусиха, изпитаха Ме и видяха делата Ми през четиридесет години; затова възнегодувах против оня род и рекох: „винаги се заблуждават в сърцето си и сами не познаха пътищата Ми”; затова се заклех в гнева Си: „че те не ще влязат в Моето покоище. „Гледайте, братя, да не би у някого от вас да има лукаво от неверие сърце, та да отстъпи от живия Бог; но наставлявайте се всеки ден, докле се казва „днес”, за да не би някой от вас да се ожесточи чрез измамата на греха. Защото ние станахме причастници на Христа, стига само здраво да запазим докрай наченатата вяра.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 94,6-7.8-9.10-11 (О: 8)

О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”

Дойдете да се поклоним и да припаднем,
да преклоним колена пред лицето на Господа,
нашия Творец, защото Той е Бог наш,
и ние сме народ от Неговото паство и овци под Негови ръце.

О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”

O, да бяхте сега послушали Неговия глас:
„Не ожесточавайте сърцето си, както в Мерива,
както в деня на изкушението в пустинята,
дето Ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха Ме и видяха Моето дело.”

О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”

Четиридесет години бях дразнен от този народ,
и казах: „Това е народ, който се заблуждава в сърцето си,
затова се заклех в гнева Си:
„Те не ще влязат в Моето покоище”.

О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцата си.”


АЛИЛУЯ      
Мт 4,23
R: Алилуя, Алилуя
Исус проповядваше Евангелието на царството, и изцеряваше всяка болест у народа.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 1,40-45

Проказата изчезна от него и той стана чист.

Четене от светото Евангелие според Марко.       

В онова време: Дохожда при Исуса един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и Му казва: „Ако искаш, можеш ме очисти.” А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: „Искам, очисти се!” След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист. И като го изгледа строго, Исус начаса го отпрати, и му рече: „Гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Мойсей, тям за свидетелство.” А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Исус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при Него отвсякъде.

Това е слово Господне.