1NZ04.2

Четвъртък – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Израилтяните бидоха разбити,
и ковчегът Божи биде взет.
Четене из първата книга на Самуил.         I Цар 4,1-11
В онези дни филистимци се събраха да воюват с израилтяните; и всички израилтяни излязоха на война против филистимци и разположиха стан при Авен-Азер, а филистимци се разположиха при Афек, и се наредиха за бой против израилтяните. Завърза се битка, и филистимци разбиха израилтяните, и разбиха от тях на бойното поле до четири хиляди души.
Тогава народът дойде в стана; и старейшините Израилеви казаха: “Защо Господ ни порази днес пред филистимци? Да си вземем от Силом ковчега на завета Господен, и той ще върви посред нас и ще ни спаси от ръката на враговете ни.”
И народът прати в Силом, та донесоха от там ковчега на завета на Господа Саваота, който седи на херувими; а при ковчега Божий бяха и двамата синове на Илий – Офни и Финеес. И когато пристигна в стана ковчега на завета Господен, цял Израил дигна такъв силен вик, че земята ехтеше.
И филистимци чуха радостните викове и рекоха: “Поради какво са тези радостни викове в стана на евреите?” И узнаха, че в стана пристигнал ковчегът Господен. И се изплашиха филистимци, понеже казаха: “Бог е дошъл при тях в стана.” И рекоха : “Горко ни! Кой ще ни избави от ръката на този силен Бог? Горко ни! Понеже такова нещо не е бивало ни вчера, ни завчера. Това е онзи Бог, който порази египтяни с всякакви порази в пустинята. Стегнете се, филистимци, и бъдете юначни, за да не станете роби на евреите, както са те в робство под вас; бъдете юначни и се ударете с тях.”
Филистимци се удариха, и израилтяните бидоха разбити, и всеки побегна в шатрата си; поражението беше твърде голямо; от израилтяните паднаха тридесет хиляди пешаци. Ковчегът Божий биде взет, и двамата Илиеви сина, Офни и Финеес, загинаха.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 43,10-11.14-15.24-25 (О: 27в)
Избави ни, Господи, поради Твоята милост.
Но сега Ти ни отритна и посрами, и не излизаш, Боже, с нашите войски.
Обърна ни в бегство пред врага, и онези, които ни мразят, ограбват ни. 
Избави ни, Господи, поради Твоята милост.
Предаде ни за укор на съседите ни, за присмех и хула на онези, които живеят около нас.
Направи за притча в народите, за кимване с глава между друговерците. 
Избави ни, Господи, поради Твоята милост.
Стани, защо спиш, Господи? Пробуди се, не отритвай ни за винаги. Защо криеш лицето си, забравяш скръбта ни и угнетението ни. 
Избави ни, Господи, поради Твоята милост.
АЛИЛУЯ       Мт 4,23
* Алилуя. * Исус проповядваше Евангелието на царството, и изцеряваше всяка болест у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Проказата изчезна от него и той стана чист.
Четене от светото Евангелие според Марко.        1,40-45
В онова време:
Дохожда при Исуса един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и Му казва: “Ако искаш, можеш ме очисти.” А Исус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: “Искам, очисти се!” След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.
И като го изгледа строго, Исус начаса го отпрати, и му рече: “Гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Мойсей, тям за свидетелство.”
А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Исус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при Него отвсякъде.
Това е слово Господне.