1NZ05.2

Петък – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще заохкате от царя си,
когото сте избрали, и Господ няма да ви отговаря.
Четене из първата книга на Самуил.         8,4-7.10-22а.
В онези дни:
Събраха се всички старейшини Израилеви, дойдоха при Самуил в Рама и му рекоха: „Ето, ти остаря, а синовете ти не вървят по твоите пътища, затова постави ни цар, който да ни съди, както е у другите народи.” Тези думи не бяха приятни на Самуил, когато те казаха: „Дай ни цар, който да ни съди.” И Самуил се помоли на Господа. И Господ рече на Самуил: „Чуй народния глас във всичко, що ти говорят; защото те не отхвърлиха тебе, а отхвърлиха Мене, за да не царувам над тях.”
И Самуил обади всички тези думи Господни на народа, който искаше от него цар, и рече: „Ето какви ще бъдат правата на царя, който ще царува над вас: той ще взима синовете ви и ще ги прави свои колесничари и свои конници, и те ще препускат пред колесниците му; и ще ги постави да му бъдат хилядници и петдесетници, да му обработват нивите, да жънат житото му и да му правят войнишко оръжие и всичко потребно за колесниците му. Ще взима дъщерите ви да правят благовонни мазила, да готвят ястия и пекат хляб; ще взима най-добрите ви ниви, лозя и маслинени градини и ще ги дава на слугите си. Ще взима робите и робините ви, най-добрите ви момци и ослите ви и ще ги употребява за своя работа, ще взима десятък от дребния ви добитък, и вие сами ще му бъдете роби. Ще заохкате тогава от царя си, когото сте си избрали, и Господ няма да ви отговаря тогава.”
Но народът не рачи да послуша гласа на Самуил и каза: „Не, нека има цар над нас, и ние ще бъдем като другите народи: ще ни съди нашият цар и ще върви пред нас, и ще води нашите войни.” И Самуил изслуша всички тези думи на народа и ги предаде в ушите на Господа. И Господ рече на Самуил: „Послушай гласа им и постави им цар.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88,16-17.18-19 (О: срв 2а)
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.
Блажен народът, който познава тръбния зов! Те ходят в светлината на лицето Ти, Господи,
и за твоето име се радват цял ден и с Твоята правда се възвишават. 
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.
Защото Ти си украса на силите им, и с Твоето благоволение се издига нашият рог.
Защото от Господа е нашия щит и от Светия Израилев – нашия цар. 
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.
АЛИЛУЯ       Лк 7,16.
* Алилуя. * Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син Човечески има власт на земята да прощава грехове.
Четене от светото Евангелие според Марко.        2,1-12
След няколко дни Исус пак влезе в Капернаум: и се разчу, че е в една къща, и се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото.
И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица. И като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя Исус вярата им, каза на разслабения: „Чедо, прощават ти се греховете.”
Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: „Какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?”
Исус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: „Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: „Прощават ти се греховете”, или да кажа: „Стани, вземи си одъра и ходи?” Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): „Тебе казвам: Стани, вземи си одъра и върви у дома си.”
Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: „Никога такова нещо не сме виждали.”
Това е слово Господне.