1NZ06.1

Събота – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Нека дръзновено пристъпваме
към престола на благодатта.
Четене от посланието до евреите. 4,12-16
Братя,
Словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч, и то прониква до раздяла на душа и дух, на стави и мозък, и преценява помисли и намерения сърдечни. И няма твар, скрита за Бога; а всичко е голо и открито за очите на Онзи, пред когото ние ще отговаряме.
И тъй, като имаме велик Първосвещеник, който е преминал през небесата, Исуса, Сина Божий нека се държим с вероизповеданието. Защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувствува в нашите немощи, а такъв, който е изкушен като нас във всичко, освен в грях.
И тъй, нека дръзновено пристъпваме към престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат за благовременна помощ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,8.9.10.15. (О: Ив 6,64в)
Твоите слова, Господи, са дух и живот.
Законът на Господа е съвършен, укрепява душата, откровението Господне е верно, простите прави мъдри.
Твоите слова, Господи, са дух и живот.
Господните повеления са праведни, веселят сърцето, Господнята заповед е светла, просветлява очите.
Твоите слова, Господи, са дух и живот.
Страхът Господен е чист, пребъдва навеки, съдбите Господни са истина, всички са праведни.
Твоите слова, Господи, са дух и живот.
Думите на устата ми и помислите на сърцето ми, да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и избавителю мой.
Твоите слова, Господи, са дух и живот.
АЛИЛУЯ       Лк 4,18-19
* Алилуя. * Господ ме прати да благовестя на бедните, да известявам, на пленените освобождение. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници.
Четене от Светото Евангелие според Марко.       2,13-17
В онова време:
Излезе Исус пак край морето; и всичкият народ дохождаше при Него, и Той ги поучаваше. Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, и му казва: „Върви след Мене.” Той стана и тръгна след Него.
И когато Исус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него седяха и учениците Му и много митари и грешници; защото те бяха много и вървяха подире Му. Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, думаха на учениците Му: „Как тъй яде и пие Той с митари и грешници?”
Като чу това, Исус им казва: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние”.
Това е слово Господне.