1NZ06.2

Събота – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ето човекът, за когото говори Господ,
Саул ще царува над моя народ.
Четене из първата книга на Самуил.         9,1-4.17-19; 10,1 а
Имаше един човек от Вениаминовите синове, на име Кис, син на Авиил, син на Церон, син на Бехорат, син на Афий, син на някой си венияминец. Той имаше син, на име Саул, млад и хубавец; и никой от израилтяните не беше по-хубав от него; от раменете си нагоре той беше по-висок от целия народ.
А на Сауловия баща Кис се загубиха ослиците, и рече Кис на сина си Саул: „Вземи със себе си едного от слугите и стани, та иди потърси ослиците”. И той премина Ефремова планина, премина и земята Шалиша, но не ги намериха; преминаха и земята Шаалим, и там ги няма; той премина и Вениаминова земя и не ги намериха.
Когато Самуил видя Саул, Господ му рече: „Ето човекът, за когото Ти говорих; той ще царува над моя народ.”
Саул се приближи до Самуил при вратата и го попита: „Кажи ми, де е къщата на ясновидеца?” Самуил отговори на Саул и рече: „Аз съм ясновидецът, върви пред мене на хълма; и вие ще обядвате днес с мене; аз ще те пусна сутринта, и ще ти кажа всичко, що имаш на сърце.”
И взе Самуил съд с елей, изля върху главата му, целуна го и рече: „Ето, Господ те помаза за цар на своето наследие и ще избавиш народа Му от ръцете на околните му врагове.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 20,2-3.4-5.6-7 (О: 2а)
Господи, с Твоята сила царят се весели.
Господи, с Твоята сила царят се весели, и за спасението от Тебе безмерно се радва.
Ти му даде, каквото му сърце желаеше, и молбата на устата му не отхвърли. 
Господи, с Твоята сила царят се весели.
Защото Ти го срещна с благословии за добро, възложи на главата му венец от злато.
Той иска от Тебе живот; Ти му даде дълголетие във век века. 
Господи, с Твоята сила царят се весели.
Голяма е славата му и спасението от Тебе, Ти го облече с чест и величие;
Ти положи на него благословии на веки, развесели го с радостта на лицето си. 
Господи, с Твоята сила царят се весели.
АЛИЛУЯ       Лк 4,18-19
* Алилуя. * Господ ме прати да благовестя на бедните, да известявам, на пленените освобождение. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не съм дошъл да призова праведници, а грешници.
Четене от Светото Евангелие според Марко.       2,13-17
В онова време:
Излезе Исус пак край морето; и всичкият народ дохождаше при Него, и Той ги поучаваше. Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, и му казва: „Върви след Мене.” Той стана и тръгна след Него.
И когато Исус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него седяха и учениците Му и много митари и грешници; защото те бяха много и вървяха подире Му. Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, думаха на учениците Му: „Как тъй яде и пие Той с митари и грешници?”
Като чу това, Исус им казва: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние”.
Това е слово Господне.