1ponN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, Творецо необятен,
Ти на мощните вълни
сочиш хода и предела
в хармонични далнини.
Ти по сухите места
и изнурените полета
сипеш влагата спасителна
от реки и от морета.
Напои верните, Исусе,
вяра в тях ще затрепти
с животворящите реки,
чийто извор чист си Ти.
Всемогъщи Отче, чуй ни,
Ти, Царуващият вечно,
с Единородния Твой Син,
със Светия Дух, сърдечно. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Господ е справедлив. Праведниците ще видят Неговия лик.
Псалм 10
На Господ се уповавам. Как тогава казвате на душата ми: *
„Отлети на вашата планина като птица?“
Защото, нечестивите изпънаха лък, †
поставиха стрелата си на тетивата, *
за да стрелят в тъмно върху правите по сърце.
Когато са разрушени основите, *
какво ще стори праведникът?
Господ е в светия Си храм, *
Господ има престола Си на небесата.
Очите Му гледат към бедния, *
зениците Му изпитват човешките синове.
Господ изпитва праведния, *
а душата му мрази нечестивеца и насилника.
Върху нечестивците Той ще излее като дъжд *
разпалени въглени, огън и жупел.
Палещият вятър е техният дял от чашата, †
защото Господ е праведен, обича правдата, *
лицето Му гледа праведника.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господ е справедлив. Праведниците ще видят Неговия лик.
Ант. 2 Блажени чистите по сърце, защото ще видят Бога!
Псалм 14
Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище? *
Кой може да обитава Твоята свята планина?
Онзи, който ходи непорочно, *
върши правда и в сърцето си говори истина,
който не клевети с езика си, †
не прави зло на приятеля си *
и не понася хули за ближния си.
Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, *
но който слави онези, които се боят от Господ;
който се кълне, дори и на зъл човек, и не го предава; †
който не дава парите си с лихва *
и не приема дарове против невинния.
Който постъпва така, *
няма да се поклати вечно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Блажени чистите по сърце, защото ще видят Бога!
Ант. 3 Отец ни избра в Христос, за да станем Негови чеда!
Кантик Еф. 1, 3-10
Благословен да бъде Бог и Отец *
на нашия Господ Исус Христос,
Който ни благослови в Христос *
с всяко духовно благословение от небесата.
Както и ни избра чрез Него *
преди сътворението на света,
за да бъдем свети и непорочни *
пред Него с любов.
Както предопредели да ни осинови за Себе Си †
чрез Исус Христос *
по благоволение на Неговата воля,
за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *
с която Той ни е дарил чрез Своя възлюбен Син,
в Когото имаме изкупление чрез Кръвта Му, *
и опрощение на греховете.
Според благоволението на Неговата благодат, †
с която Той ни дари изобилно *
във всяка премъдрост и разум,
като ни откри тайната на волята Си *
по Своето благоволение,
което отпреди бе положил в Себе Си, *
за да се приложи, когато се изпълнят времената,
обединението в Христос *
на всичко небесно и земно.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Отец ни избра в Христос, за да станем Негови чеда!
Кратко четиво Кол. 1, 9б-11
Вие имате пълно познание за Божията воля във всяка премъдрост и духовно разбиране, за да постъпвате достойно за Бога, като Му се подчинявате във всичко, принасяйки плод във всяко добро дело и растейки в познанието на Бога. Укрепвайте се с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост.
Кратки възгласи
Н. Изцери душата ми, Господи, * защото съгреших против Теб! Изцери душата ми, Господи, * защото съгреших против Теб!
В Боже мой, прости ми –
* защото съгреших против Теб!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Изцери душата ми, Господи, * защото съгреших против Теб!
Ант. Душата ми величае Господ, защото Той погледна на моето смирение!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Душата ми величае Господ, защото Той погледна на моето смирение!
Просби
Нека призовем Господ, Който установи Вечен Завет със Своя народ. С благодарност и доверие ние издигаме към Него нашата молитва и казваме:
Опази, Господи, Твоето семейство!
Спаси Твоя народ, Господи,
– и благослови Твоето наследство.
Обедини в едно онези, които се славят с името „Християнин“,
– за да повярва светът в Христос, Когото Ти изпрати.
Благослови нашите близки, приятели и познати,
– разпръсни около тях Христовото благоухание и стори така, че и те да вършат същото.
Покажи на страдащите и болните Твоята любов,
– нека очите им видят Твоето спасение.
Бъди милостив към нашите покойници,
– приеми ги, за да се наслаждават на Вечната Радост.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, бъди винаги възвеличен! Ти, Който, за нашето спасение погледна смирението на Дева Мария, молим Те, благоволи да ни въздигнеш към пълнотата на Твоето изкупление.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!