1WP01

Понеделник
ПЪРВО ЧЕТИВО 
Съди ближния си по правда. 
Четене из книгата Левит.    19, 1-2.11-18
Рече Господ на Мойсей, думайки:
“Обади на цялото общество Израилеви синове и им кажи: Бъдете свети, защото Аз, Господ, Бог ваш, съм свет.” Не крадете, не лъжете и не се мамете един други. Не се кълнете лъжливо в Мое име и не осквернявай името на твоя Бог. Аз съм Господ.
Не притеснявай ближния си и не бъди грабител. Заплатата на наемника не бива да остава у тебе до сутринта. Глухия не хули и пред слепия не изпречвай нищо, с което може да се препъне; бой се от Господа, твоя Бог. Аз съм Господ.
Не вършете неправда, когато съдите; не бъди пристрастен към сиромах и не угаждай на големец; съди ближния си по правда. Не ходи да клюкарствуваш между народа и не въставай против живота на ближния си. Аз съм Господ.
В сърцето си не враждувай против брата си; изобличи ближния си и няма да понесеш грях заради него. Не отмъстявай и не бъди злобен против синовете на твоя народ. Обичай ближния си като себе си. Аз съм Господ.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 8.9Л0Л5 ( О: Ив 6, 64в)
Твоите думи, Господи, са дух и живот.
Законът на Господа е съвършен, укрепва душата; Откровението Господне е вярно, простите прави мъдри. 
Твоите думи, Господи, са дух и живот.
Господните повеления са праведни – веселят сърцето; Господнята заповед е светла – просветлява очите. 
Твоите думи, Господи, са дух и живот.
Страхът Господен е чист – пребъдва навеки, съдбите Господни са истина – всички са праведни.
Твоите думи, Господи, са дух и живот.
Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и Избавител мой! 
Твоите думи, Господи, са дух и живот.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   2 Kop 6, 2в
* Ето сега е благоприятно време, ето сега е ден на спасение. 
ЕВАНГЕЛИЕ
Колкото пъти сте правили това на един от тия
най- малки мои братя, на Мене сте го сторили. 
Четене от светото Евангелие според Матей.       25, 31-46
В онова време:
Исус каза на учениците си:
“Когато дойде Син Човечески в славата си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели един от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната си страна, а козите – от лявата.
Тогава царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: “Дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създанието на света; защото гладен бях, и ми дадохте да ям; жаден бях, и ме напоихте; странник бях, и ме прибрахте; гол бях, и ме облякохте; болен бях, и ме посетихте; в тъмница бях, и ме споходихте.
Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: “Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
А царят ще им отговори и каже: “Истина ви казвам: Доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, Мене сте го сторили.”
Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: “Идете от Мене, проклети, в огън вечен, приготвен за дявола и неговите ангели; Защото гладен бях, и не ми дадохте да ям; жаден бях, и не ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.”
Тогава и те ще Му отговорят и кажат: “Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?”
Тогава ще им отговори и каже: “Истина ви казвам: “Доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.”
И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – във вечен живот.”
Това е слово Господне.