1WP02

ПЪРВА ПОСТНА СЕДМИЦА– Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Словото ми изпълнява, що Ми е угодно.
Четене из книгата на пророк Исаия.         55, 10-11
Това казва Господ:
“Както дъждът и снегът пада от небето и там се не връща, но напоява земята и я прави способна да ражда и произрастя, да дава семе на оня, който сее, и хляб на оня, който яде; тъй и Моето слово, което излиза из устата Ми, не се връща при Мене празно, а изпълнява, що Ми е угодно, и върши онова, за което съм го Аз пратил.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33, 4-5.6-7.16-17.18-19 ( О: 18в)
Господ избавя праведниците от всичките им скърби.
Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. Подирих Господа, и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави. 
Господ избавя праведниците от всичките им скърби
Които обръщаха поглед към Него, просияваха, и лицата им няма да се посрамят.
Ето, сиромахът викна – и Господ чу и го спаси от всичките му беди. 
Господ избавя праведниците от всичките им скърби
Очите на Господа са обърнати към праведниците, а ушите Му – към техните вопли.
Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. 
Господ избавя праведниците от всичките им скърби
Викат и Господ слуша и ги избавя от всичките им скърби. Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. 
Господ избавя праведниците от всичките им скърби
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Мт 4, 4в
Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божии уста.
ЕВАНГЕЛИЕ
Тъй, прочее, се молете.
Четене от светото Евангелие според Матей.       6, 7-15
В онова време:
Исус каза на учениците си:
“Когато се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути; прочее, не бивайте на тях подобни; защото вашият Отец знае, от какво имате нужда, още преди да поискате от Него.
А молете се тъй: “Отче наш, който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля: както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин.”
Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви.
Това е слово Господне.