1WP03

ПЪРВА ПОСТНА СЕДМИЦА – Сряда
ПЪРВО ЧЕТИВО
Отвърнаха се Ниневийци от лошия си път.
Четене из книгата на пророк Йона.                      3, 1-10
Биде слово Господне към Йона, казвайки: „Стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в нея, което Аз ти заповядах.”
И стана Йона и отиде в Ниневия според словото Господне. А Ниневия беше град голям, на три дни ход. И почна Йона да ходи по града, колкото можеше да извърви в един ден, и проповядваше, думайки: „Още четиридесет дни – и Ниневия ще бъде разрушена!”
И повярваха Ниневийци в Бога; обявиха пост и облякоха се във вретища, мало и голямо. Тая дума дойде до царя на Ниневия – и той стана от престола, съблече царското си облекло, облече се във вретище и седна в пепел. Като заповяда да прогласят и кажат в Ниневия, от името на царя и на велможите му:
„Ни човеци, ни добитък, ни волове, ни овце да не ядат нищо, нито да ходят на паша, и вода да не пият; човеци и добитък да бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога; всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си. Кой знае, може би, още Бог ще се умилостиви и ще отвърне от нас пламтящия си гняв и не ще загинем?”
И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съжали за злото, за което бе казал, че ще изпрати върху тях, и не го прати.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 50, 3-4.12-13.18-19 ( О: 19в)
Сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
Помилвай ме, Боже, по милостта си; и по многото си щедрости заличи беззаконието ми.
Напълно ме умий от моята вина, и очисти ме от моя грях. 
Сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си: и Светия Твой Дух не отнемай от мене. 
Сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
Защото нито на жертви се радваш, и ако бих Ти дал всесъжения, не би ги приел.
Моята жертва, Боже, е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
Сърце съкрушено и смирено, Боже, не ще презреш.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Иоил 2, 12-13
Но и сега, казва Господ, обърнете се към Мене от все сърце, защото съм благ и милосърден.
ЕВАНГЕЛИЕ
На този род няма да се даде личба,
освен личбата на пророк Йона.
Четене от светото Евангелие според Лука.          11, 29-32
В онова време:
Когато народът начена да се струпва, Исус започна да говори: „Лукав е този род; търси личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото, както Йона беше личба за Ниневийци, тъй и Син Човечески ще бъде за този род.”
Южната царица ще се изправи на съд с човеците от тоя род и ще ги осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе премъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломон.”
Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.”
Това е слово Господне.