1WP05

ПЪРВА ПОСТНА СЕДМИЦА

ПетъкПЪРВО ЧЕТИВО
Иез 18, 21-28

Нима Аз искам смъртта на беззаконника, а не той да се обърне от пътищата си и да бъде жив? 

Четене из книгата на пророк Иезекиил.  

Това казва Господ Бог: „Ако беззаконник се обърне от всички свои грехове, каквито е вър­шил, ако пази всички Мои устави и постъпва законно и праведно, ще бъде жив и не ще умре. Всички негови престъпления, каквито е вършил, не ще му се споменят; в своята правда, който ще върши, той ще бъде жив. Нима Аз искам смъртта на беззаконника, казва Господ, а не той да се обърне от пътищата си и да бъде жив? И праведникът, ако отстъпи от своята правда и постъпва неправедно, ако върши всички тия гнусотии, що върши беззаконник, ще бъде ли жив? Всички негови добри дела, каквито е вършил, не ще бъдат споменати; поради беззаконието си, що е вършил, и поради греховете, с които е грешил, той ще умре. И казвате: „Не е прав пътят Господен.” Послушайте, прочее, доме Израилев: Моят ли път не е прав? Не са ли вашите пътища неправи? Ако праведник отстъпва от правдата и върши беззаконие и затова умира, той умира поради беззаконието, което е вършил. И беззаконник, ако се обърне от беззаконието, което е вършил, и извършва съд и правда – ще върне душата си към живот; защото той е видял и се е отвърнал от всички свои престъпления, каквито е вършил, той ще бъде жив, не ще умре.”

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129, 1-2.3-4ав.4с-6.7-8 ( О: 3)

Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой може да устои?

От дън душа викам към Тебе,
Господи, Господи, чуй гласа ми.
Да бъдат ушите Ти внимателни
към гласа на молбата ми.

Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой може да устои?

Ако си спомняш за беззаконията,
Господи, кой може да устои?
Но в Тебе е прошката на греховете,
нека благоговеем пред Тебе.

Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой може да устои?

Уповавам се на Господа, уповава се душата ми на Словото Му,
надява се душата ми на Господа.
Повече отколкото стражата утрото.
Нека се уповава Израил на Господа.

ко си спомняш за беззаконията, Господи, кой може да устои?

Защото в Господа е милосърдието
и изобилно в Него изкуплението.
И Той ще избави Израил,
от всичките му беззакония.

Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой може да устои?

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Иез 18, 31

R: Слава на Тебе, Слово Божие

Отхвърлете от себе си всичките си грехове, казва Господ, и направете си ново сърце и нов дух.

R: Слава на Тебе, Слово Божие

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 5, 20-26

Иди първом се помири с брата си. 

Четене от светото Евангелие според Матей.      

В онова време: Исус каза на учениците си: „Ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно. Слушали ли сте, че бе казано на древните: „Не убивай; а който убие, виновен е пред съда”. Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда; а който каже на брата си: „Рака”, виновен ще бъде пред синедриона; а който пък каже: „Безумнико”, виновен ще бъде за геената огнена. И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си. Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница; Истина ти казвам, няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка.”

Това е слово Господне.