1WP06

 ПЪРВА ПОСТНА СЕДМИЦА – Събота
ПЪРВО ЧЕТИВО
Да бъдеш свет народ на Господа, твоя Бог.
Четене из книгата Второзаконие. 26, 16-19
Говори Мойсей на народа, казвайки:
„Днес Господ, Бог твой, ти заповядва да изпълняваш всички тия наредби и закони: спазвай и изпълнявай ги от всичкото си сърце и от всичката си душа.
Днес си рекъл на Господа, че Той ще бъде твой Бог, че ти ще ходиш по пътищата Му и ще пазиш наредбите Му и законите Му и ще слушаш гласа Му.
И Господ ти обеща днес, че ти ще бъдеш Негов, собствен народ, както ти бе говорил, ако пазиш всичките Му заповеди; и че Той ще те постави по-горе от всички народи, които е сътворил, в почет, слава и великолепие, и че ти ще бъдеш свет народ на Господа, твоя Бог, както бе Той говорил.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118, 1-2.3-5.7-8 ( О: Срв 1.)
Блажени,, които ходят по закона Господен.
Блажени непорочните в пътя си, които ходят по закона Господен. Блажени, които пазят откровенията Му и от сърце Го търсят.
Блажени,, които ходят по закона Господен.
Ти заповяда да пазя твърдо Твоите заповеди.
О, да бяха се насочили моите пътища към спазване на Твоите устави. 
Блажени,, които ходят по закона Господен.
Славил бих Те с правото на сърцето, като се уча от съдбите на Твоята правда.
Ще пазя Твоите устави; не ме оставяй съвсем.
Блажени,, които ходят по закона Господен.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   2 Kop 6, 2в
Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение.
ЕВАНГЕЛИЕ
Бъдете съвършени като вашият небесен Отец.
Четене от светото Евангелие според Матей.       5, 43-48
В онова време: Исус каза на учениците си:
„Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си, и мрази врага си.”
Аз пък ви казвам: Обичайте враговете си, благославяйте ония, ко­ито ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни.
Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?
И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.”
Това е слово Господне.