2.11

2 Ноември
ПЪРВО ЧЕТИВО
Зная, че Изкупителят ми е жив. 
Четене из книгата на   Йов    19,1.23-27а
 
         Йов отговори и рече: ”O, да бяха думите ми написани да бяха на книга начертани, със железно длето и с олово – да бяха издълбани на вечни времена на камък!
         Но аз зная, че Изкупителят ми е жив, и Той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа. И аз в плътта си ще видя Бога. Аз сам ще Го видя, моите очи, не очите на другиго, ще Го видят.”
         Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26,1.4.7 и 8в и 9а.13-14 (О: 13)
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя?
Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? 
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Едно само молих от Господа, само това искам:
да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си,
да гледам Господнята красота, и да посещавам Неговия свет храм.
О Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и послу­шай ме.
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
И аз ще търся лицето Ти,
Господи.Не скривай от мене лицето Си.
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, и надявай се на Господа.
 Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
 
ВТОРО ЧЕТИВО
 
Оправдани в кръвта му,
ще бъдем спасени чрез Него от гнева.
 
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до коринтяни      15,20-28
Братя:
Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.     
Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите.     
Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.     
Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови.     
Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.     
Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.     
И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,     
защото Бог „е покорил всичко под нозете Му”. А когато ще е казал, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко),     
 когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ И СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО    Ив 6,10
* Алилуя. * Това е волята на Моя Отец; от всичко, що Ми е дал, да не погубя нищо, а да възкреся в последния ден, казва Господ.* Алилуя.
 
Евангелие
 
Който вярва в Сина има живот вечен,
и Аз ще го възкреся в последния ден.
 
Четене от светото Евангелие според Лука 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a    
   А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час,     
 като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата.     
 И Исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. И това като рече, издъхна.     
 И ето, един човек на име Иосиф, който беше съветник, човек добър и праведен,  той отиде при Пилата и поиска Исусовото тяло.     
 И като го сне, обви го с плащаница, и положи го в гроб изсечен в скала, гдето никой не бе още полаган. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили. И намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И когато бяха в недоумение за това, ето застанаха пред тях двама мъже с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведоха лицата си до земята; а мъжете им рекоха: Защо търсите живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,
         Това е слово Господне.