20NZ-a

ДВАДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Синовете на другоплеменниците
ще заведа на светата Си планина.
Четене из книгата на Пророк Исаия         56,1.6-7
Тъй казва Господ: „Пазете правосъдие и вършете правда; защото е близко Моето спасение и откровението на Моята правда.
И синовете на другоплеменниците, които са се присъединили към Господа, за да Му служат и да обичат името на Господа, да бъдат Негови раби, всички, които пазят събота, да я не оскверняват и здраво се придържат o завета ми – Аз ще заведа на светата Си планина и ще ги възрадвам в Моя дом за молитва; всесъженията им ще бъдат благоприятни върху Моя жертвеник, защото Моят дом ще се нарече молитвен дом за всички народи.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 66,2-3.4.6 и 8 (О: 4)
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.
Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си.
За да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение. 
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.
Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите справедливо, и на земята управляваш племената. 
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи. Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища.
Да Те възхвалят народите, Боже, да Те възхвалят всички народи.
ВТОРО ЧЕТИВО
Божиите дарове и призванието са неотменни спрямо Израил.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни    11,13-15.29-32
Братя:
На вас, езичниците, казвам: „Доколкото съм апостол на езичниците, аз прославям службата си, та дано някак възбудя ревност у сънародниците си и спася някои от тях. Защото, ако тяхното отхвърляне е помирение за света, то какво ще бъде приемането им, ако не възкресение от мъртви?
Защото Божиите дарове и призванието сaнеотменни. Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилвани, поради тяхното непокорство, така и те сега са непокорни поради вашето помилване, та и сами те да бъдат помилвани. Защото Бог затвори всички в непокорство, та всички да помилва.”
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 4,23
* Алилуя. * Исус проповядваше Евангелието на царството и изцеряваше всяка болест у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Жено, голяма е твоята вяра.
Четене от светото Евангелие според Матей         15,21-28
В онова време:
Исус излезе и замина за Тирска и Сидонска. И ето, една жена хананейка, като излезе от оня предели, викаше към Него и Му казваше: „Смили се над мене, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс.” Но Той не й отвърна нито дума.
И учениците Му се приближиха, молеха Го и казваха: „Отпрати я, защото вика подир нас!”
А Той отговори и рече: „Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом.”
А тя се приближи до Него, кланяше Му се и думаше: „Господи, помогни ми!”
А Той й отговори и рече: „Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата.”
Тя каза: „Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господари им.”
Тогава Исус й отговори и рече: „О, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти!” И в оня час дъщеря й оздравя.
Това е слово Господне.