20NZ-b

ДВАДЕСЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Яжте хляба ми и пийте виното,
което съм размесила.
Четене из книгата Притчи Соломонови   9,1-6
Премъдростта си съгради дом, издяла седемте му стълба, закла жертва, размеси виното си и приготви трапезата си; проводи слугите си да възвестят от градските височини: „Който е неразумен, да свърне тука.”
И на малодушните тя каза: „Дойдете, яжте хляба ми и пийте виното, което съм размесила: оставете неразумието, и ще живеете; ходете по пътя на разума.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33,2-3.10-11.12-13.14-15 (О: 9а)
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Ще благославям Господа във всяко време хвалата за Него е винаги в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се радват. 
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Бойте се от Господа, Негови светии, защото няма оскъдност у онези, които Му се боят.
Богати обедняха и търпят глад, а онези, които дирят Господа, не са лишени от никое благо.
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Господен ще ви науча. Иска ли човек да живее, и обича ли дълголетие, за да види блага.
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Нека сдържа езика си от зло, и устата си от коварни думи.
Нека се отклонява от зло и прави добро; да търси мир и да следва подир него.
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Разпознавайте,
каква е волята на Господа.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     5,15-20
Братя:
Гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате: не като неразумни, а като мъдри; като скъпите времето, защото дните са лукави. Затова недейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е волята Божия.
И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство; но се изпълвайте с Дух Свети, като се назидавате сами с псалми и славословия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа, като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца, в името на нашия Господ Исус Христос.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 6,57
* Алилуя. * Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Плътта Ми е истинска храна и Кръвта Ми е истинско питие.
Четене от светото Евангелие според Иван                       6,51-59
В онова време: Исус каза на народа:
„Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее вовеки; а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света.”
Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки: „Как може Той да ни даде плътта Си да ядем?”
А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: Ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и Аз ще го възкреся в последния ден.
Защото плътта Ми е наистина храна, и кръвта Ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него. Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене.
Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манна, та и умряха: който яде тоя хляб, ще живее вовеки”.
Това е слово Господне.