20NZ-c

ДВАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Роди ме мъж на разногласие по цялата земя.
Четене из книгата на Пророк Иеремия     38,4-6.8-10
В онези дни:
Князете казаха на царя: „Този човек да бъде предаден на смърт, защото прави да отслабват ръцете на войниците, които остават в този град, ръцете на целия народ, като им говори такива думи; защото този човек желае не добруване на този народ, а злочестие.”
И рече цар Седекия: „Ето, той е във ваши ръце, защото царят нищо не може да направи против вас.”
Тогава хванаха Иеремия и го хвърлиха в ямата на Малхия, царев син, която беше в стражницата и пуснаха Иеремия с въже; в ямата нямаше вода, а само тиня, и Иеремия потъна в тинята.
И излезе Авдимелех, Етиопец, из царския дом, и каза на царя:
„Господарю мой, царю! зле сториха тези люде, като постъпиха тъй с пророк Иеремия, когото хвърлиха в ямата; той ще умре там от глад, защото в града вече няма хляб.”
Царят заповяда на Авдимелех Етиопеца и каза: „Вземи със себе си от тук тридесет човека и извлечи пророк Иеремия от ямата, докле не е умрял.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,2.3.4.18 (О: 14в)
Господи, побързай ми на помощ.
Твърдо се уповавах на Господа, и Той се наклони към Мене.
Господи, побързай ми на помощ.
И чу моите вопли, извлече ме от страшен ров, от тинесто блато; постави на камък нозете ми, и утвърди стъпките ми. 
Господи, побързай ми на помощ.
И вложи в устата ми нова песен, хвала на нашия Бог. Мнозина ще видят и ще се побоят, и ще се уповават на Господа. 
Господи, побързай ми на помощ.
Аз съм беден и сиромах, но Господ се грижи за мене. Ти си помощ моя и избавител мой; Боже мой, не закъснявай. 
Господи, побързай ми на помощ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Нека с търпение изминем предстоящето ни поприще.
Четене от Посланието до евреите  12,1-4
Братя:
Заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека и ние свалим от себе си всякакво бреме и греха, който ни лесно омотава, и нека с търпение изминем предстоящето ни поприще, имайки пред очи началника и завършителя на вярата – Исуса, който заради предстоящата Нему радост претърпя кръст, като презря срама, и седна отдясно на престола Божий.
Помислете, прочее, за Оня, който претърпя от грешниците такова над Себе Си поругание, та да ви не дотегне, и да не отпадате душевно. В борбата си против греха още не сте се противили до кръв.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       ;   Ив. 10,27
* Алилуя.* Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не дойдох да дам мир на света, а раздяла
Четене от светото Евангелие според Лука                       12,49-53
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал! С кръщение трябва да се кръстя; и колко Ми е мъка, докато се свърши това!
Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а -раздяла.
Защото отсега петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима; баща ще бъде против син, и син против баща; майка против дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си.”
Това е слово Господне.