20NZ02.1

Вторник – XX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Гедеоне, ти ще избавиш Израил,
знай, че Аз те пращам.
Четене из книгата Съдии    6,11-24а
В онези дни:
Дойде Ангел Господен и седна в Офра под дъба, който беше на Иоас, потомъкът Авиезеров. Син му Гедеон млатеше жито в жлеба, за да се скрие от Мадианци. И яви му се Ангел Господен и му рече: „С тебе е Господ, силни мъжо!”
Гедеон му отговори: „Господарю мой, ако Господ е с нас, защо ни постигна всичко това? Къде са всичките Му чудеса, за които са ни разказвали нашите бащи, думайки: „Господ ни изведе из Египет?” Сега Господ ни остави и ни предаде в ръцете на Мадианци”.
Господ го погледна и каза: „Иди с тази си сила и спаси Израил от ръката на Мадианци: Аз те пращам.”
Гедеон Му отговори: „Господи, как ще спася Израиля? Ето, и племето ми е най-бедно в коляното Манасиево, иаз съм най-малък в дома на баща си.”
Господ му рече: „Аз ще бъда с тебе, и ти ще поразиш мадианци като един човек.”
Гедеон Му каза: „Аз съм придобил милост пред очите Ти, дай ми личба, че Ти говориш с мене: не си отивай оттук, докле не дойда при тебе, не донеса дара си и Ти го не предложа.”
Той каза: „Аз ще остана, докле се върнеш”.
Гедеон отиде и приготви козле и погача от ефа брашно; месото сложи в кошница, сочивото наля в гърне, донеси при Него под дъба и му предложи. И Ангел Божий му каза: „Вземи месото и погачата, и сложи ги на този камък, и излей сочивото.” Той така и направи. Ангел Господен простря края на жезъла, който беше в ръката Му, и се докосна до месото, и погачата; и излезе огън от камъка и изгоря месото и погачата; и Ангел Господен се скри от очите му.
И видя Гедеон, че това беше Ангел Господен, и рече Гедеон: „Горко ми, Господи Боже! защото видях лице с лице Ангела Господен.”
Господ му рече: „Мир на тебе, не бой се, няма да умреш.” И Гедеон съгради там жертвеник на Господа и го нарече: „Мир Господен.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 84,9.11-12.13-14 (О: срв 9)
Господ изрече мир на Своя народ.
Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избраници и на тези, които се обърнат в сърцето си. 
Господ изрече мир на Своя народ.
Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат. Истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. 
Господ изрече мир на Своя народ.
Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод. Правдата ще тръгне пред него и ще тури на път стъпките си. 
Господ изрече мир на Своя народ.
АЛИЛУЯ       2 кор 8,9
* Алилуя.* Нашият Господ Исус Христос стана беден, бидейки богат, за да станете богати вие чрез Неговата бедност. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
По-лесно е камила да мине през иглени уши,
отколкото богат да влезе в царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей         19,23-30
В онова време:
Исус каза на учениците Си: „Истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно; и още ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, колкото богат да влезе в царството Божие.
Като чуха това, учениците Му твърде много се чудеха и думаха: „Кой тогава може да се спаси?”
А Исус, като ги погледна, рече им: „За човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно.”
Тогава Петър отговори и Му рече: „Ето, ние оставихме всичко и те последвахме; какво, прочее, ще стане с нас?”
А Исус им рече: „Истина ви казвам, че вие, които ме последвахте при пакибиетието, кога Син Човечески седне на престола на Славата Си, ще седнете и вие на дванадесет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена; и всеки, който остави къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.
А мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.”
Това е слово Господне.