20NZ02.2

Вторник – XX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Човек си, а не Бог,
поставяш твоя ум наравно с Божия ум.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил    28,1-10
В онези дни:
Биде към мене слово Господне: „Сине човешки, кажи на началника на Тир: „Тъй казва Господ Бог: задето се надигна сърцето ти и казваш: аз съм бог, седя на Божие седалище, в сърцето на моретата, и бидейки човек, а не бог, поставяш твоя ум наравно с Божия ум; ето, ти си по-мъдър от Даниил, няма тайна, скрита от тебе; с мъдростта си и с разума ти си спечели богатство и в своите съкровищници събра злато и сребро; с голямата си мъдрост, чрез търговията си, ти умножи богатството си, и умът ти се възгордя с твоето богатство.”
Затова тъй казва Господ: „Понеже ти поставяш твоя ум наравно с Божия ум, ето, Аз ще доведа против тебе другоземци, най-върлите измежду народите, и ще извадят мечовете си против красотата на твоята мъдрост и ще помрачат твоя блясък; те ще те в гроб свалят, и ще умреш в сърцето на моретата със смърт на убити. Ще кажеш ли тогава пред твоя убиец: „Аз съм бог”, когато в ръката на оня, който те убива ти ще бъдеш човек, а не бог? Ти ще умреш от ръката на другоземец със смърт на необрезани; защото Аз рекох това, казва Господ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Вт 32,26-27ав27сд-28а.30.35сд-36аб (О: 39)
Аз убива и съживявам.
Аз бях казал: „Ще ги разпилея, и ще излича спомена им измежду човеците”,
но отложих това поради озлобението на враговете, да не би враговете им да се възгордеят; 
Аз убива и съживявам.
И кажат: „Нашата ръка е висока, и не Господ направи това”.
Защото те са народ, изгубил разсъдък и нямат ум. 
Аз убива и съживявам.
Как би могъл един да гони хиляда, и двама да прогонят десет хиляди?
Ако техният Застъпник не би ги предал, и Господ не би ги дал!
Аз убива и съживявам.
Денят на загиването им е близък, скоро ще настъпи приготвеното за
тях. Но Господ ще съди Своя народ, и ще се смили над рабите Си. 
Аз убива и съживявам.
АЛИЛУЯ       2 кор 8,9
* Алилуя. * Нашият Господ Исус Христос стана беден, бидейки богат, за да станете богати вие чрез Неговата бедност. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
По-лесно е камила да мине през иглени уши,
отколкото богат да влезе в царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей         19,23-30
В онова време:
Исус каза на учениците Си: „Истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно; и още ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, колкото богат да влезе в царството Божие.
Като чуха това, учениците Му твърде много се чудеха и думаха: „Кой тогава може да се спаси?”
А Исус, като ги погледна, рече им: „За човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно.”
Тогава Петър отговори и Му рече: „Ето, ние оставихме всичко и те последвахме; какво, прочее, ще стане с нас?”
А Исус им рече: „Истина ви казвам, че вие, които ме последвахте при пакибиетието, кога Син Човечески седне на престола на Славата Си, ще седнете и вие на дванадесет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена; и всеки, който остави къща или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.
А мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи.”
Това е слово Господне.