20NZ03.2

Сряда – XX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще изтръгна стадото си от техните
челюсти и то не ще бъде вече тяхна храна.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил    34,1-11
В онези дни:
Биде към мене слово Господне: „Сине човешки, изречи пророчество против Израилевите пастири, изречи пророчество и кажи на тях, на пастирите: „Тъй казва Господ Бог: Горко на Израилевите пастири, които пасоха сами себе си! Нали стадото пастирите трябва да пасат? Вие ядохте тлъстината и се обличахте с вълна, клахте угоени овци, а стадото не пасохте. Слабите не подкрепяхте, болна овца не лекувахте, ранена не превързвахте, прокудена не връщахте и изгубена не дирехте, а ги управлявахте с насилие и жестокост. И пръснаха се Моите овци, защото нямах пастир, и като се пръснаха, станаха плячка на всички полски зверове, скитат се Моите овци по всички планини и по всеки висок хълм, и по цялото земно лице се пръснаха Моите овци и никой не попита за тях, никой не ги дири.”
Затова, o пастири, изслушайте словото Господне. Жив съм Аз, казва Господ Бог; задето Моите овци бяха оставени да бъдат разграбвани и, нямайки пастир, станаха плячка на всички полски зверове, и задето Моите пастири не търсеха овците Ми, понеже те пасоха сами себе си, а моите овци не пасоха:”
Затова, o пастири, изслушайте словото Господне: Тъй казва Господ Бог: „Ето, Аз съм против пастирите, и ще изискам овците Си от ръцете им и не ще им дам вече да пасат овците, и пастирите няма вече да пасат сами себе си, и ще изтръгна Моите овци из тяхните челюсти, и те не ще бъдат вече тяхна храна”.
Защото тъй казва Господ Бог: „Ето, Аз сам ще издиря Моите овци и ще ги прегледам.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22,1-За.Зв-4.5.6. (O: 1)
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:
Той ме настанява на злачни пасбища, и ме води на тихи води,
подкрепя душата ми. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене.
Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Ти приготви пред мене трапеза, пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, и чашата ми е препълнена.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Тъй благостта и милостта да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
АЛИЛУЯ       Евр 4,12
* Алилуя. * Словото Божие е живо, действено, и различава помисли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Или окото ти е завистливо, защото Аз съм добър?
Четене от светото Евангелие според Матей         20,1-16а
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:
„Царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си, и, като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето; като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, па рече им: „Идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще ви дам.” Те отидоха. Пак излезе около шестия и деветия час и направи същото, а като излезе около единадесетия час, намери други, че стоят празни, и им казва: „Защо стоите тука цял ден празни?” Те му отговарят: „Никой не ни е наел.” Той им казва: „Идете и вие на лозето ми”.
А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: „Повиквай работниците и заплати им; като почнете от последните до първите.” И като дойдоха условените около единадесетия час, получиха по динарий. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарий.
И като получиха, зароптаха против стопанина и думаха: „Тия последните работиха един час, а ти ги постави на равно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата.” А той отговори и рече на един от тях: „Приятелю, аз те не увреждам; нали за динарий се съгласи ти с мене? Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе; нима нямам власт да правя със своето си, каквото си искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?”
Тъй ще бъдат последните първи, и първите – последни.”
Това е слово Господне.