20NZ05.2

Петък – XX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Сухи кости, чуйте словото Господне:
ще ви изведа от вашите гробове, доме Израилев.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил    37,1-14
В онези дни:
Биде върху мене ръката Господня и Господ ме изведе чрез духа, постави ме сред полето – а то беше пълно с кости – и проводи ме около тях, и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи.
И каза ми: „Сине човешки, ще оживеят ли тия кости?” Аз отговорих: „Господи Боже, ти знаеш това.”
И каза ми: „Изречи пророчество за тези кости и кажи им: Сухи кости, чуйте словото Господне! Тъй казва Господ на тези кости: Ето, Аз ще въведа във вас дух – и ще оживеете и ще ви дам жили, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух – и ще оживеете и ще познаете, че Аз съм Господ.”
Аз изрекох това пророчество, както ми бе заповядано, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето – движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своя кост. И видях: Ето, жили имаше на тях, и плът израсте, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях.
Тогава Той ми каза: „Изречи пророчеството за духа, изречи пророчество, Сине човешки, и кажи на духа: Тъй казва Господ: Дойди от четирите ветрове, душе, и духни върху тези убити и те ще оживеят.”
И аз изрекох това пророчество, както Той ми заповяда, и влезе в тях духа, – и те оживяха и се изправиха на нозете си – твърде, твърде голямо опълчение. И Той ми каза: „Сине човешки, тези кости са целият дом Израилев. Ето, те казват: Изсъхнаха нашите кости, и загина нашата надежда: Ние сме от корен изтръгнати.”
Затова изречи пророчество и кажи им: „Тъй казва Господ Бог: „Ето, Аз ще отворя гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева, и ще познаете, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви, и ще ви изведа, народе Мой, из гробовете ви и ще вложа във вас Моя дух, и ще оживеете; ще ви настаня във вашата земя – и ще познаете, че Аз Господ казах това – и извърших.” Казва Господ Бог.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Лс 106,2-3.4-5.6-7.8-9 (O: 1)
Славете Господа, защото е вечна милостта Му 
Да кажат избавените от Господа, които Той избави от вража ръка,
и събра от страните, от изток и запад, от север и от морето.
Славете Господа, защото е вечна милостта Му
Те скитаха по пустинята по безлюден път, и не намериха населен град.
Търпеха глад и жажда, душата им чезнеше в тях. 
Славете Господа, защото е вечна милостта Му
Но в скръбта си викнаха към Господа, и Той ги избави от техните
неволи.
И ги поведе по правия път, за да вървят към населен град. 
Славете Господа, защото е вечна милостта Му
Да славят Господа за милостта Му, и за чудните Му дела към синовете
човешки; защото Той насити жадна душа, и душа гладна изпълни с блага.
Славете Господа, защото е вечна милостта Му
АЛИЛУЯ       Пс 24,4с.5а
* Алилуя. * Научи ме, Господи, на Твоите пътеки, насочи ме към Твоята истина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще обичаш Господа,
твоя Бог и ближните си като сам себе си.
Четене от светото Евангелие според Матей         22,34-40
В онова време:
Като чуха фарисеите, че Исус затвори устата на садукеите, събраха се наедно. И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече: „Учителю, коя заповед е най-голяма в Закона?”
А Исус му отговори: „Възлюби Господа, твоя Бог, с всичкото си сърце и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първата и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е: „Възлюби ближния си като себе си; на тия две заповеди се крепи целият Закон и пророците.”
Това е слово Господне.