21NZ-a

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА СЕДМИЦА – Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
И ключа на Давидовия дом
ще сложа на раменете му.
Четене из книгата на пророк Исаия          22, 19-23
Тъй рече Господ на Севна, началника на двореца: „Ще те тласна от твоето място и ще те сваля от твоето достойнство. И в оня ден ще призова Моя раб Елиаким, Хеликиев син, и ще го облека с твои дрехи и с твоя пояс ще го опаша, и властта ти ще предам в ръцете му; и той ще бъда отец за жителите Иеусалимски и за дома Юдин.
И ключа на Давидовия дом ще сложа на рaменете му; той ще отвори, и никой не ще затвори; той ще затвори, и никой не ще отвори. И ще го крепя като гвоздей на твърдо място; и той ще бъде като славно седалище за дома на Отца си.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 137, 1-2а. 2вс-3. 6- и 8вс (О: 8вс)
Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете Си не изоставяй.
Славя Те, Господи, от все сърце, задето послуша всички думи на устата ми; Пея Ти пред Ангелите,Покланям се пред светия Ти храм. 
Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете Си не изоставяй.
И славя Твоето име, за Твоята милост и истина.
В деня, когато повиках, Ти ме послуша: всели бодрост в душата ми. 
Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете Си не изоставяй.
Висок е Господ и смирения вижда, и горделивия отдалеч узнава. Твоята милост, Господи, е вечна: делата на ръцете Ти не изоставяй. 
Твоята милост, Господи, е вечна; делата на ръцете Си не изоставяй.
ВТОРО ЧЕТИВО
От Него, чрез Него и в Него е всичко.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни 11, 33-36
О, бездна на богатство Божие, премъдрост и знание. Колко са непостижими Неговите решения и неизлечими Неговите пътища. Защото кой е познал ума на Господа? Или кой Му е бил съветник? Дал ли е някой на Бога, та и Той да му връща? Защото всичко е от Него, чрез Него и в Него: на Него е славата во веки. Амин.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 16, 18
* Алилуя. * Ти си Петър и на този камък ще съградя Църквата Си, и вратата на ада няма да й надделее. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Петър и на тебе ще дам
ключовете на царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей         16, 13-20
В онова време:
Исус дойде в страната на Кесаря Филипова и попита учениците Си и казваше: „За кого ме човеците мислят – Мене, Сина Човечески?”
Те отговориха: „Един – за Иван Кръстителя, други – за Илия, а някои – за Иеремия, или за един от пророците.”
Той им рече: „А вие за кого Ме мислите?”
Симон Петър отговори и рече: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.”
Тогава Исус отговори и му рече: „Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а моят Отец, който е на небесата; и Аз ти казвам: Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят; и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”
Тогава Исус заповяда на учениците Си, никому да не обаждат, че Той е Исус Христос.
Това е слово Господне.