21NZ-b

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА СЕДМИЦА – Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще служи на Господа,
понеже Той е наш Бог.
Четене из книгата на Исус Навин 21, 1-2а. 15-17. 18в
В онези дни:
Исус Навин събра всички колена Израилеви в Сихем и свика старейшините на Израил и началниците му, съдите му и надзорниците му и предстанаха пред Господа. Изрече Исус Навин на целия народ: „Ако не ви е угодно да служите на Господа, изберете си сега, кому да служите: на боговете ли, на които са служили бащите ви, когато бяха отвъд реката, или на боговете на Аморейци, в чиято земя живеете; пък аз и домът ми ще служим на Господа.”
Отговори народът и каза: „Не, не може да бъде да оставим Господа и да почнем да служим на други богове. Защото Господ е Бог наш; Той изведе нас и бащите ни от Египетската земя, от дома на робството, и прави пред очите ни големи личби и ни пази по целия път, по който вървяхме, и сред всички народи, през които минавахме. Затова и ние ще служим на Господа, понеже Той е наш Бог.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23. (О: 9а)
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. 
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Очите на Господа са обърнати към праведниците, и ушите Му – към техните вопли.
Но лицето на Господа е против Онези, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им.
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Викат и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби.
близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси.
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще ги избави.
Той пази всички негови кости, ни една от тях не ще се строши. 
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
Злото ще убие грешника, и които мразят праведника, ще загинат. Господ ще избави душата на рабите Си,
и никой от онези, които се на Него уповават, няма да загине.
Вкусете и вижте, колко благ е Господ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за Църквата.
Четене от посланието на Свети Павел апостол до ефесяни       5, 21-32
Братя:
Покорявайте се един другиму в страх пред Христа. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на Църквата, и Той е спасител на тялото й. Но както Църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко.
Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна Църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото; за да я представи на Себе Си славна църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Христос – църквата, понеже ние сме членове на тялото Му – от плътта Му и от костите Му.
Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът. Тази тайна е велика: но аз говоря за Христа и за Църквата.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 6, 64в. 69в
* Алилуя. * Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
При кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот.
Четене от светото Евангелие според Иван                       6, 61-70
В онова време:
Мнозина от учениците Му казаха: „Тежки са тези думи. Кой може да ги слуша?
Но Исус, като знаеше в Себе си, че учениците Му роптаят против това, рече им: „Това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина Човечески да възлиза там, дето е бил по-преди? Духът е, който животвори; плътта нищо не ползува. Думите, що ви творя, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват.” Защото Исус отначало знаеше кои са невярващи, и кой ще Го предаде.
И рече: „Затова ви и казах, че никой не може да дойде при Мене, ако му не бъде дадено от Моя Отец.”
От това време мнозина от учениците Му се върнаха назад и вече не ходеха с Него.
Тогава Исус рече на дванадесетте: „Да не искате и вие да си отидете?”
Симон Петър Му отговори: „Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че Ти си Христос, Синът Божий.”
Това е слово Господне.