21NZ-c

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА СЕДМИЦА
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще представят всичките ви братя от всички народи.
Четене из книгата на пророк Исаия.         66, 18-21
Тъй казва Господ:
„Аз зная деянията им и мислите им; и ето, ще дойда да събера всички народи и езици, и те ще дойдат и ще видят славата Ми. И ще сложа на тях белег и от спасените измежду тях ще пратя към народите: във Тарсис, в Пула, и Лидия, към онези, които опъват лък, в Италия и Гърция, далечните острови, които не са слушали за Мене и не са видели славата Ми.
И те ще възвестят на народите Моята слава и ще представят всичките ви братя от всички народи в дар на Господа на коне и коледници на носилки, на мулета и на бързи камили, – на светата Му планина, в Йерусалим, казва Господ – също както синовете Израилеви принасят дар на дома Господен в чист съд. Измежду тях ще взима тъй също свещеници и левити, казва Господ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 116, 1.2. (О: Мр 16, 15)
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието, 
Хвалете Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. 
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието,
Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. 
Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието,
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог наказва тоя, когото обича.
Четене от Посланието до евреите  12, 5-7. 11-13
Братя:
Забравили сте увещанието, с което ви говоря като на синове: „Сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отпадай духом, когато те изобличава. Защото Господ наказва, когото обича; бичува всеки син, когото приема.”
Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове. Защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?
Всяко наказание изпърво не се показва да е за радост, а за скръб; но отпосле на огорчените чрез него то принася мирен плод на праведност. Затова укрепете отпадналите ръце и отслабналите колене и направете с нозете си прави пътеки, та, което е хромо, да не се отклони, а по-скоро да се изцери.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 14, 5
* Алилуя.* Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ: никой не дохожда при Отца освен чрез Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще дойдат от изток и запад,
и ще насядат в царството Божие.
Четене от светото Евангелие според Лука                       13, 22-30
В онова време:
Исус минаваше през градове и села, като поучаваше и отиваше към Йерусалим.
А някой Му рече: „Господи, малцина ли са, които се спасяват?”
Той им рече: „Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат. След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да тропате на вратата и да викате: „Господи, Господи, отвори ни!” И когато Той ви отвори и рече: „Не ви зная откъде сте,” тогава ще почнете да казвате: „Ядохме и пихме пред Тебе, и по наши улици Ти поучаваше.”
И Той ще рече: „Казвам ви, не ви зная, откъде сте; махнете се от Мене всички, които вършите неправда.” Там ще бъде плач и скърцане със зъби, кога видите Авраам, Исаак и Яков и всички пророци в царството Божие, а себе си изгонвани навън. И ще дойдат от изток и запад, и север и юг, и ще насядат на трапезата в царството Божие.
И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.
Това е слово Господне.