22.07

Св.  Мария Магдалина  – 22 юли
ПЪРВО ЧЕТИВО
Четене из книгата Песен на песните         3, 1-4а
Тъй казва възлюбената:
„Нощес на леглото си търсих оня, когото обича душата ми; търсих го и го не намерих. Но аз ще стана, ще тръгна по града, по улици и стъгди, и ще търся този, когото душата ми обича: търсих го и го не намерих.
Срещнаха ме стражи, които пазят града: „Не видяхте ли онзи, когото обича душата ми?” Но щом ги отминах, намерих оня, когото обича душата ми.”
Това е Божие слово.
Или
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                 5, 14-17
Братя:
Любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че щом един е умрял за всички, всички са умряли. А Христос умря за всички, та живите да живеят не вече за себе си, а за Онзи, който умря за тях и възкръсна. Затова отсега ние не познаваме никого по плът; ако и да бяхме познали Христа по плът, сега вече не познаваме. И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 62, 3-4.5-6.8-9 (О: 2а)
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Боже, Ти си мой Бог, Тебе търся от ранни зори; за Тебе жадува душата ми, за Тебе чезне плътта ми в земя пуста, изсъхнала и безводна.
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
За да видя Твоята сила и Твоята слава, както Те видях в светилището;
защото Твоята милост е по-добра от живота. Устата ми ще Те възхвалят.
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Тъй ще Те благославям в живота си; в Твое име ще дигна ръцете си.
Като с тлъстина и дървено масло се насища душата ми, и с радостен глас Те възхвалят устата ми.
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
Защото Ти си моя помощ, и под сянката на Твоите криле ще се зарадвам.
Към Тебе се привърза душата ми, Твоята десница ме поддържа.
За Тебе жадува душата ми, Господи, Боже мой.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. Кажи ни, Марио, какво видя по пътя? Видях на Христа живия гроба и славата на Възкръсналия. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Жено, защо плачеш? Кого търсиш?
Четене от светото Евангелие според Иван           20, 1. 11-18
В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно, и вижда, че камъкът от гроба е махнат.
А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба: и вижда два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Исусово.
И те й казват: „Жено, защо плачеш?”
Отговори им: „Дигнали моя Господ, и не зная, де са Го турили.”
Като рече това, обърна се назад и видя Исуса да стои; ала не знаеше, че е Исус.
Исус й казва: „Жено, защо плачеш? Кого търсиш?”
Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: „Господине, ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема.”
Исус й казва: „Марио!”
Тя се обърна и Му рече: „Равуни!” (което значи: учител)!
Исус й казва: „Не се допирай до мене, защото още не съм възлязъл при Отца Си. Но иди при братята ми и им кажи: „Възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, Моя Бог и вашия Бог.”
Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците; „Че видяла Господа, и че това й казал.”
Това е слово Господне.