22NZ-b

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА СЕДМИЦА – Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Не прибавяйте към това, което ви заповядвам…
пазете заповедите на Господа.
Четене из книгата Второзаконие   4, 1-2. 6-8
И тъй, Израиле, слушай наредбите и законите, които Аз днес ви уча да изпълнявате, и да бъдете живи и да отидете и наследите, онази земя, която Господ, Бог на вашите Отци, ви дава. Не прибавяйте към това, което ви заповядвам, и не отбавяйте от него; пазете заповедите на Господа, вашия Бог, които Аз ви заповядвам.
Защото в това е вашата мъдрост и вашият разум пред очите на народите, които, като чуят за всички тези наредби, ще кажат: „Само този велик народ е мъдър и разумен народ.” Защото има ли някой велик народ, към който боговете му да бъдат тъй близки, както е близък към нас Господ, Бог наш, когато и да Го призовем? И има ли някой велик народ и такива справедливи наредби и закони, както целият този закон, който ви предлагам днес?
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 14, 2-Зав. Зсд-4ав. 5(0: 1а)
Господи, кой ще обитава на Твоята света планина?
Онзи, който ходи непорочно, върши правда;
и в сърце си говори истина, който не клевети с езика си. 
Господи, кой ще обитава на Твоята света планина?
Не прави зло на приятеля си, и не понася хули за ближния си.
Онзи, в чийто очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които
се боят от Господа.
Господи, кой ще обитава на Твоята света планина?
Който не дава парите си с лихва и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати навеки. 
Господи, кой ще обитава на Твоята света планина?
ВТОРО ЧЕТИВО
Бъдете изпълнители на словото.
Четене от посланието на Свети Яков Апостол     1, 17-18. 21в-22. 27
Възлюбени мои братя:
Всяко добро деяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у когото няма изменение, нито сянка от промяна. Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като зачатък на създанията Му. С кротост приемайте насаденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете изпълнители на словото, не само слушатели, мамещи сами себе си.
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да прегледваш сираци и вдовици и техните скърби и да се пазиш неосквернен от света.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Як 1,18
* Алилуя. *  Когато пожела, Той ни роди чрез словото на истината, за да имаме някакво първенство между създанията Му. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Оставяйки заповедта Божия,
държите се o преданието човешко.
Четене от светото Евангелие според Марко     7, 1-8а. 14-15. 21-23
В онова време:
Събираха се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, дошли от Йерусалим, и като видяха, че някои от учениците Му ядеха хляб с нечисти, сиреч, неумити ръце, укориха ги. Защото фарисеите и всички юдеи, придържайки се o преданието на старците, не ядат, докле си не умият ръцете до лактите. И като си дойдат от тържищата, не ядат, докле се не умият. Има и много друго, което са приели да пазят: измиване чаши, шулци, котли и пейки.
След това фарисеите и книжниците Го запитаха: „Защо учениците Ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръце ядат хляб?”
Той им отговори и рече: „Добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите, както е писано: „Тоя народ Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене. Ала напразно Ме почита, проповядвайки учения, заповеди човешки.” Защото вие, като оставихте Божията заповед, държите се o преданието човеческо.”
И като повика целия народ, думаше им: „Слушайте Ме всички и разберете: Нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни; но което излиза от него то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето човешко излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, и убийства, кражби, користолюбие, лукавства, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство. Всичко това зло отвътре излиза, и осквернява човека.”
Това е слово Господне.