22NZ01.2

Понеделник XXII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Известих ви свидетелството на Христа разпнатия.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни            2,1-5
Аз, братя, като дойдох при вас, дойдох да ви явя Божието свидетелство не с превъзходно слово или мъдрост; защото не намерих за добре да зная между вас нещо друго освен Исуса Христа, и то Исуса Христа разпнат; и аз бях у вас в немощ, страх и голям трепет. И словото ми, и проповедта ми бяха не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила, та вярата ваша да се утвърдява не на човешка мъдрост, а на силата Божия.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,97.98.99.100.101.102 (О: 97а)
Колко обичам Твоя закон, Господи.
Колко обичам Твоя закон, Господи; цял ден размислям за него. 
С Твоята заповед Ти ме направи по-мъдър от враговете ми, защото тя винаги е с мене. 
Колко обичам Твоя закон, Господи.
Станах по-разумен от всички мои учители, защото размислям за Твоите откровения. 
Аз съм по-вещ от старците, защото пазя Твоите заповеди, 
Колко обичам Твоя закон, Господи.
Удържам нозете си от всеки лош път, за да пазя Твоето слово.
От Твоите съдби няма да се отклоня, защото Ти ме учиш. 
Колко обичам Твоя закон, Господи.
АЛИЛУЯ       Лк 4,18
* Алилуя. * Дух Господен е върху Мене, Той Ме прати да благовестя на бедните. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той ме прати да благовестя на бедни…
Никой пророк не е приет в отечеството си.
Четене от светото Евангелие според Лука           4, 16-30
В онова време:
Исус дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая си, влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия.
Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано: „Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година.” И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна: и очите на всички в синагогата бяха насочени в Него.
И почна да им говори: „Днес се изпълни това писание, което чухте.”
И всички Му засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните Му думи, които излизаха от устата Му, и казваха: „Не е ли този Йосифовият Син?”
Той им рече: „Навярно ще Ми кажете поговорката: „Лекарю, изцери се сам; направи и тук, в Твоето отечество, онова което чухме, че е станало в Капернаум.”
И рече: „Истина ви казвам: „Никой пророк не е приет в отечеството си. Наистина ви казвам: Много вдовици имаше в Израиля в дните на Илия, когато беше затворено небето три години и шест месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя; и нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата в Сидонска Сарепта; тъй също много прокажени имаше в Израиля при пророк Елисей, и нито един от тях не се очисти, освен сириецът Нааман.”
Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост; и станаха, та Го изкараха вън от града и заведоха на връх рътлината, на която бе построен градът им, за да Го блъснат надолу.
Но Той премина посред тях и си отиде.
Това е слово Господне.