22NZ02.1

Вторник XXII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Умря за нас, за да живеем заедно с Него.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни  5, 1-6. 9-11
За времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец нощем.
Защото, кога рекат: Мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена, и няма да избягнат. А вие, братя, не сте във тъмнина, та денят да ви завари като крадец; защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня: не сме синове на нощта нито на тъмнината. И тъй нека не спим, както и другите а да бъдем бодри и трезвени.
Защото Бог ни определи не за гняв, а за да придобием спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас, та ние, будни ли сме, или спим, да живеем заедно с Него. Поради това увещавайте се помежду си и се назидавайте един други, като и правите.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26,1.4. 13-14 (О: 13)
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя!
Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? 
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота, и да посещавам Неговия свет храм. 
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа. 
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
АЛИЛУЯ       Лк 7, 16
* Алилуя. * Велик Пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Зная те кой си, Светият Божи.
Четене от светото Евангелие според Лука                       4,31-37
В онова време:
Исус слезе в Капернаум, Галилейски град, и го поучаваше съботни дни. И бяха смаяни от учението Му, понеже словото Му беше с власт.
В синагогата се намираше един човек, който имаше нечист дух бесовски, и той завика с висок глас: „О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо? Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светият Божи.”
Исус му запрети и рече: „Млъкни и излез из него.” И бесът, като го повали сред синагогата, излезе из него, без да му повреди ни най-малко.
И ужас. обвзе всички, и разсъждаваха помежду си и казваха: „Какво значи това, дето Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат?”
И се разнесе слух за Него по всички околни места.
Това е слово Господне.