22NZ02.2

Вторник XXII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Душевният човек не възприема онова,
що е от Божия Дух; духовният пък изследва всичко.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни            2,10в-16
Братя:
Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божи. Понеже кой човек знае, какво има у човека, освен човешки дух, който живее в него? Тъй и Божието никой не знае, освен Божият Дух. Ала ние приехме не духа на тоя свят, а Духа, който иде от Бога, за да знаем това, що ни е дарувано от Бога; това и проповядваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Светия Дух, като сравняваме духовното с духовно.
Но душевният човек не възприема онова, що е от Божия Дух; за него това е безумство; и не може да го разбере, защото то се изследва духовно. Духовният пък изследва всичко, а него никой не изследва. Защото, кой е познал ума Господен, та да го обясни? А ние имаме ум Христов.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 114, 8-9. 10-11. 12-13ав. 13сд-14 (О: 17а)
Праведен е Господ във всичките си пътища.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела. 
Праведен е Господ във всичките си пътища.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела, и да Те благославят всички Твои Светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. 
Праведен е Господ във всичките си пътища.
За да знаят синовете човешки за Твоето могъщество, и за славното величие на Твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове.
Праведен е Господ във всичките си пътища.
Верен е Господ във всичките си слова, и свет във всичките си дела. Господ поддържа всички падащи и изправя всички свалени.
Праведен е Господ във всичките си пътища.
АЛИЛУЯ       Лк 7, 16
* Алилуя. Велик Пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Зная те кой си, Светият Божи.
Четене от светото Евангелие според Лука                       4,31-37
В онова време:
Исус слезе в Капернаум, Галилейски град, и го поучаваше съботни дни. И бяха смаяни от учението Му, понеже словото Му беше с власт.
В синагогата се намираше един човек, който имаше нечист дух бесовски, и той завика с висок глас: „О, какво имаш Ти с нас, Исусе Назареецо? Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светият Божи.”
Исус му запрети и рече: „Млъкни и излез из него.” И бесът, като го повали сред синагогата, излезе из него, без да му повреди ни най-малко.
И ужас. обвзе всички, и разсъждаваха помежду си и казваха: „Какво значи това, дето Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат?”
И се разнесе слух за Него по всички околни места.
Това е слово Господне.