22NZ03.1

Сряда – XXII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Кол 1,1-8

Пребъдва във вас словото на истината, както и по целия свят.

Начало на посланието на Свети Павел Апостол до колосяни.  

Павел, апостол на Исуса Христа по воля Божия, и брат на Тимотей, до светите и верни в Христа Исуса, братя в Колоса: благодат вам и мир от Бога Отца и нашия Господ Исус Христос. Благодарим на Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос, молейки се винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христос Исуса и за любовта ви към всички светии, при надеждата на отреденото вам на небесата, за което по-преди чухте от истинското слово на Благовестието, що пребъдва в вас, както и в цял свят, и принася плод и расте, както се и научихте от Епафрас, нашия възлюбен сътрудник, който е верен служител Христов заради вас и ни извести за вашата чрез духа любов.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 51, 10.11 (О: срв 10в)

Уповавам се на милостта Ти, Боже, на веки.

Аз пък съм в Божия дом като зеленееща се маслина.
Уповавам се на Божията милост на веки.
Вечно ще Те славя за това, що си сторил;
и ще се уповавам на Твоето име, защото то е благо пред Твоите Светии.

Уповавам се на милостта Ти, Боже, на веки.


АЛИЛУЯ    
Лк 4,18-19
R: Алилуя, Алилуя
Господ Ме прати да благовестя на бедните, да известявам на пленените освобождение.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 4,38-44

И на другите градове трябва да благовестя царството Божие, понеже за това съм изпратен.

Четене от светото Евангелие според Лука.        

В онова време: Исус излезе от синагогата и влезе в къщата на Симон, а тъщата Симонова бе заболяла от силна огница и го молеха за нея. Като се приближи до нея, Той запрети на огницата и тя я остави. Болната веднага стана и им прислужваше. А при заник слънце всички, които имаха болни от разни болести, завеждаха ги при Него; а Той, като слагаше ръка на всекиго от тях, изцеряваше ги. Излизаха тъй също и бесове из мнозина с вик и казваха: „Ти си Синът Божи”; а Той ги мъмреше и не оставяше да казват, че знаят какво Той е Христос. А когато настана ден, Той излезе и отиде в самотно място; а народът Го търсеше и, кога дойде при Него, задържаше Го да си не отива от тях. Но Той им рече: „И на другите градове трябва да благовестя царството Божие; защото за това съм пратен.” И проповядваше в синагогите Галилейски.

Това е слово Господне.