23NZ-b

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА СЕДМИЦА – Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ушите на глухи ще се отпушат,
езикът на немия ще пее.
Четене из книгата на пророк Исаия          35,4-7а
Кажете на боязливите духом: „Бъдете твърди, не се бойте; ето, вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Бог ще дойде и ще ви спаси.”
Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат; тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее; защото води ще бликнат в пустинята, и потоци – в степите.
И водният призрак ще се превърне в езеро, и жадната земя във водни извори.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
ПС 145, 7.8-9А. 9ВС-10. (О: 2А)
Хвали, душо моя, Господа
Който вечно пази верност, върши съд над обидени,
дава хляб на гладни. Господ отпуща затворници.
Хвали, душо моя, Господа
Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ
обича праведни, Господ пази пришелците. 
Хвали, душо моя, Господа
Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците проваля. Господ ще царува вечно. Твоят Бог, Сионе, е от рода в род.
Хвали, душо моя, Господа
ВТОРО ЧЕТИВО
Нали Бог избра бедните за наследници на царството?
Четене от посланието на Свети Яков Апостол    2,1-5
Братя мои, дръжте вярата на Исуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие. Защото, ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, с бляскави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечения с бляскави дрехи и му кажете: „Ти седни тук добре”; а на сиромаха кажете: „Ти стой там, или седни тук, при подножието ми,” то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съдии с лукави помисли?
Послушайте, възлюбени мои братя; нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които Го обичат?
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 4,23
* Алилуя. * Исус проповядваше Евангелието на царството, и изцеряваше всяка болест у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Глухи прави да чуват, и неми да говорят.
Четене от светото Евангелие според Марко         7,31-37
В онова време:
Исус излезе из пределите Тирски и Сидонски и отиде към Галилейско море през пределите на Десетоградие.
И доведоха при Него един глух и заеклив, и Го молеха да възложи на него ръка. Исус, като го отведе настрана от народа, сложи пръстите си в ушите му и, като плюна, докосна се до езика му; и като погледна към небето, въздъхна и му каза: „Ефета, сиреч, отвори се.” И веднага се отвори слухът му, и се развързаха връзките на езика му, и заговори чисто.
И заповяда им никому да не кажат. Но колкото Той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха.
И извънредно се чудеха и казваха: „Всичко хубаво върши; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.”
Това е слово Господне.