23NZ01.2

Понеделник – XXIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Очистете стария квас; защото Пасхата наша
– Христос, биде заклан.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни 5,1-8
Братя,
Отвсякъде се слуша, че у вас има блудство, и то такова блудство, за каквото дума не става дори и между езичниците, именно, че някой държи бащина си жена. А вие сте се възгордели, вместо по-скоро да плачете, за да се махне из средата ви оня, който е извършил тая работа! Аз пък, макар отсъствуващ тялом, но присъствуващ духом, вече реших, като да съм между вас, онзи, който е извършил това нещо, в името на нашия Господ Исус Христос, като се съберете вие и моят дух, със силата на нашия Господ Исус Христос, да го предадете на сатаната, за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен в деня на нашия Господ Исус Христос.
Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто? Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина.
Това е Божие слово.
отпевен псалом
Пс 5,5-6.7.12.(0: 9а)
Господи, упътвай ме в Твоята правда.
Защото Ти си Бог, който не обича беззаконие; злият няма да се настани пред Тебе,
нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи. 
Господи, упътвай ме в Твоята правда.
Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие, погубваш всички, които говорят лъжа; от кръвожаден и коварен човек Бог се гнуси. 
Господи, упътвай ме в Твоята правда.
И ще се възрадват всички, на които се на Тебе уповават, ще ликуват вечно,
и Ти ще ги закриляш, и ще се хвалят с Тебе онези, които обичат Твоето име.
Господи, упътвай ме в Твоята правда.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Наблюдаваха, дали ще лекува в събота.
Четене от светото Евангелие според Лука                       6,6-11
Една събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. Там имаше един човек, комуто дясната ръка бе изсъхнала.
А книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали ще го излекува в събота, за да имат обвинение против Него.
Но Той знаеше помислите им и рече на човека с изсъхналата ръка: „Стани и се изправи насред.” И той стана и се изправи.
Тогава Исус им рече: „Ще ви попитам: Какво е позволено да прави човек в събота: Добро ли, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби?”
И като ги изгледа всички, рече на човека: „Протегни си ръката.” Той така и направи. И ръката му стана здрава като другата.
А те от гняв излязоха вън от себе си и се сговориха помежду си, що биха сторили на Исуса.
Това е слово Господне.