24.06

24 юни – РОЖДЕНИЕ НА СВЕТИ ИВАН КРЪСТИТЕЛ

Тържество – Литургия в деня
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 49, 1-6

Направих те светлина за народите.

Четене из книгата на пророк Исаия.
 
Слушайте ме, острови, и внимавайте, народи далечни: Господ ме повика още от утроба, от майчина ми утроба нарече името ми; и направи устата ми като остър меч; със сянката на ръката си ме покриваше и ме направи изострена стрела; в своя колчан ме пазеше: и ми каза: „Ти си мой раб, Израиле, в тебе ще се прославя.” Аз пък казах: „Напразно съм се трудил, за нищо и напусто съм изтощавал силата си; но правото ми е у Господа, и наградата ми – у моя Бог.” И сега казва Господ, който още от утроба ме направи Свой раб, за да обърна към Него Яков, и да се събере при Него Израил; аз съм почетен в очите на Господа, и Бог мой е моя сила. И Той рече: „Малко е, че ти ще ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Яковови и да се завърнат остатъците Израилеви, но аз ще те направя светлина за народите, за да се простре моето спасение до земните краища.”

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 138, 1-3.13-14.15 (О: 14а)

Славя Те, защото съм дивно устроен, Господи, Ти си ме изпитал и знаеш.

Ти знаеш, кога сядам и кога ставам.
Ти от далеч разбираш моите помисли,
ходя ли, почивам ли – Ти ме окръжаваш.
И всички мои пътища са на Тебе известни.

Славя Те, защото съм дивно устроен, Господи, Ти си ме изпитал и знаеш.

Защото Ти си устроил моята вътрешност,
и си ме изтъкал в майчината ми утроба.
Славя Те, защото съм дивно устроен;
дивни са Твоите дела, и душата ми напълно съзнава това.

Славя Те, защото съм дивно устроен, Господи, Ти си ме изпитал и знаеш.

Не са били скрити от Тебе костите ми,
когато съм бил създаван тайно,
и образуван в дълбочината на земята.
Славя Те, защото съм дивно устроен

Славя Те, защото съм дивно устроен, Господи, Ти си ме изпитал и знаеш.


ВТОРО ЧЕТИВО
Деян 13, 22-26

Иван проповядваше преди явяването на Христа.

Четене от Деяния на Апостолите.

В онези дни Павел казваше: „Господ въздигна за цар Давид, за когото и каза, свидетелствувайки: „Намерих мъж по сърцето Си, Давид, сина Иесеев, който ще изпълни всичките Ми искания.” От неговото именно потомство Бог по обещания въздигна на Израил спасителя Исуса, след като Иван преди появяването Му проповядва покайно кръщение на цял народ Израил-ски. А когато Иван свършваше своето поприще, думаше: „За когото ме смятате, аз не съм; но ето след мене иде оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете.” На вас, мъже братя, синове на Авраамовия род, и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение.”

Това е Божие слово.

АЛИЛУЯ
Лк 1, 76
R: Алилуя, Алилуя
Ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния: ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 1, 57-66.80

Иван е името му.

Четене от светото Евангелие според Лука.

За Елисавета настана време да роди, и тя роди син. И чуха съседите и роднините й, че възвеличил Господ милостта си над нея, и се радваха с нея. На осмия ден дойдоха да обрежат младенеца, и искаха да го нарекат Захария, по името на баща му. Но майка му продума и каза: „Не, а да се нарече Иван.” И рекоха й: „Няма никой в рода ти, който се нарича с това име.” И кимнаха на баща му, как би искал да го нарекат. Той поиска дъсчица и написа: „Иван му е името.” И всички се почудиха. И веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога. И обхвана страх всички, живеещи около тях; и разказваха за всичко това по цялата планинска страна на Юдея. И всички, които чуха, туриха това на сърце си и казваха: „Какво ли ще бъде този младенец?” И ръката Господня беше с него. А младенецът растеше и крепнеше духом; и остана в пустинята до деня, когато се яви на Израил.

Това е слово Господне.