24NZ01.1

Понеделник XXIV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Да се отправят молитви за всички човеци към Бога,
който иска всички човеци да бъдат спасени.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей    2,1-8
Възлюбени:
Моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са на власт, за да прекараме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота; защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.
Защото един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеци – Човекът Христос Исус, който отдаде Себе Си откуп за всички – нещо за свое време засвидетелствувано, за което аз съм поставен проповедник и апостол (истина казвам в Христа, не лъжа), учител на езичници във вярата и истината.
И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като въздигат чисти ръце без гняв и съмнение.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ Пс 27, 2.7.8-9 (О: 6)
Благословен Господ, защото той чу гласа на молбите ми.
Чуй гласа на моите молби, когато викам към Тебе, когато дигам ръце към светия Твой храм. 
Благословен Господ, защото той чу гласа на молбите ми.
Господ е моя крепост и мой щит; на Него се уповаваше сърцето ми и Той ми помогна, и сърцето ми се зарадва, и аз ще Го прославя с моята песен. 
Благословен Господ, защото той чу гласа на молбите ми.
Господ е крепост на Своя народ и Спасителна защита на Своя Помазаник.
Спаси, Господи, народа Си, и благослови наследството Си; Пази ги и ги въздигни на веки. 
Благословен Господ, защото той чу гласа на молбите ми.
АЛИЛУЯ       Ив 3,16
* Алилуя.* Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има вечен живот. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Нито в Израил намерих толкова голяма вяра.
Четене от светото Евангелие според Лука                       7,1-10
В онова време:
Когато Исус свърши всичките си речи към народа, който слушаше, Той влезе в Капернаум. Един стотник имаше слуга, когото много ценеше; и слугата беше болен на умиране. Като чу за Исуса, стотникът изпрати при Него юдеиските стареи, да Го помолят да дойде, за да избави слугата му.
И те, като дойдоха при Исуса, молеха Го усърдно и казваха: „Той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни, и синагогата той ни построи.” Исус тръгна с тях.
И когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща Му приятели и Му каза: „Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми; затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при Тебе; но кажи дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; на един казвам: „Върви”, и отива; на друг: „Дойди”, и дохожда; и на слугата си: „Направи това”, и прави.
Като чу това, Исус му се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире Му народ: „Казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.”
Пратениците, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял.
Това е слово Господне.