24NZ01.2

Понеделник – XXIV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако има разцепления между вас,
това не значи, че ядете Господня вечеря.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни            11,17-26
Братя:
Като ви казвам това, не ви хваля, понеже не за добро се събирате, а за по-лошо. Защото, първом, чувам, че кога се събирате в Църква, се явявали разцепления помежду ви, което донейде и вярвам; па и трябва да има помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между вас. Но тъй, както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господня вечеря; защото всеки бърза да изяде преди другите своята вечеря, тъй че един остава гладен, а друг се опива. Нямате ли къщи, за да ядете и пиете? Или презирате Църквата Божия и засрамяте ония, които нямат? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не похвалявам.
Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: „Вземете, яжте, това е Моето Тяло, за вас преломявано; това правете за Мой спомен.” Взе също и чашата подир вечеря и каза: „Тая чаша е новият Завет в Моята Кръв; това правете, колчем пиете за Мой спомен.” Защото колчем ядете хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,7-8а.8в-9.10.11.(О: 1Кор 11, 26)
Възвестявайте смъртта на Господа, докато Той дойде.
Жертва и принос Ти не пожела, продупчи ми ушите. Всесъжение и
жертва за грях не поиска,
тогава рекох: „Ето, ида.” 
Възвестявайте смъртта на Господа, докато Той дойде.
В книжния свитък е писано за Мене
да изпълня волята Ти. Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми. 
Възвестявайте смъртта на Господа, докато Той дойде.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си, Господи, Ти знаеш. 
Възвестявайте смъртта на Господа, докато Той дойде.
Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и онези, които обичат Твоето спасение, да казват непрестанно: „Велик е Господ.” 
Възвестявайте смъртта на Господа, докато Той дойде.
АЛИЛУЯ       Ив 3,16
* Алилуя. * Бог толкова обикна света, че даде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има вечен живот. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Нито в Израил намерих толкова голяма вяра.
Четене от светото Евангелие според Лука                       7,1-10
В онова време:
Когато Исус свърши всичките си речи към народа, който слушаше, Той влезе в Капернаум. Един стотник имаше слуга, когото много ценеше; и слугата беше болен на умиране. Като чу за Исуса, стотникът изпрати при Него юдеиските стареи, да Го помолят да дойде, за да избави слугата му.
И те, като дойдоха при Исуса, молеха Го усърдно и казваха: „Той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни, и синагогата той ни построи.” Исус тръгна с тях.
И когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща Му приятели и Му каза: „Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми; затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при Тебе; но кажи дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; на един казвам: „Върви”, и отива; на друг: „Дойди”, и дохожда; и на слугата си: „Направи това”, и прави.
Като чу това, Исус му се почуди, и като се обърна, каза на идещия подире Му народ: „Казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.”
Пратениците, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял.
Това е слово Господне.