24NZ_a

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА

Неделя, година А
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Сир 27,33-28,9

Прости на ближния си обидата, и тогава след като се помолиш, ще ти се простят греховете.

Четене из книгата Премъдрост на Исуса, син Сирахов.

Злоба и гняв – и двете са гнусотии, и грешният мъж ще бъде от тях обладаван. Отмъстителният ще получи отмъщение от Господа, който не ще забрави греховете му. Прости на ближния си обидата, и тогава, след като се помолиш, ще ти се простят греховете. Човек към човека гняв има, а от Господа прошка проси; към подобния на себе си човек той няма милосърдие, а се моли за своите грехове. Сам, бидейки плът, питае злоба: кой ще очисти греховете му? Помни края и престани да враждуваш: помни изтлението и смъртта и пази заповедите. Помни страха Божий и не бъди злобен към ближния. Помни завета на Всевишния и презирай невежеството на ближния.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 102, 1-2.3-4.9-10.11-12 (О: 8)

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

Благославяй, душо моя, Господа;
и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа:
и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

Той прощава всички твои беззакония,
изцелява всички твои недъзи;
избавя от гроб твоя живот,
увенчава те с милост и щедрости.

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Той не се гневи до край, нито се вечно сърди.
Той не ни стори според нашите беззакония
и не ни въздаде според нашите грехове.

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

Защото колкото е високо небето над земята,
толкова велика е милостта Му към онези, които се боят от Него.
Колкото е далече изток от запад,
толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония.

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.


ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 14, 7-9

Живеем ли, умираме ли, Господни сме.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   

Братя, Никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли, за Господа живеем, умираме ли, за Господа умираме; следователно живеем ли, или умираме, Господни сме. Защото Христос за това и умря и възкръсна и оживя, за да господарува и над мъртви и над живи.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ   
Йоан 13,14
R: Алилуя, Алилуя
Нова заповед ви давам, казва Господа, да се обичате помежду си, както Аз ви обикнах.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 18,21-35

Не ти казвам да простиш до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Петър се приближи до Исуса и рече: „Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли? Исус му отговори: „Не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем. Затова царството небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметката със слугите си. Когато почна той да разчиства сметката, доведоха при Него един, който му дължеше десет хиляди таланта; а понеже тоя нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, и жена му, и децата му, и всичко, що имаше, и да заплати; Тогава тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: „Господарю, имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.” А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга. Слугата пък, като излезе, намери един от другарите си, който му дължеше сто динария и като го хвана, давеше го и му казваше: „Изплати ми, което ми дължиш; Тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше: „Имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.” Но тоя не рачи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга. Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, та разказаха на господаря си всичко, що се бе случило. Тогава господарят му го повика и казва: „Рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли; не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?” И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг. Тъй и Моят Отец небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му.”

Това е слово Господне.