25.07

25 юли
СВ. ЯКОВ, АПОСТОЛ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Винаги носим в тялото си смъртните страдания на Исуса.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                 4, 7-15
Братя:
Ние носим съкровище в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам. Отвред сме наскърбявани, но не стеснявани; в затруднение сме, но не се отчайваме; гонени биваме, но не изоставяни; повалени биваме, но не загиваме, винаги носим в тялото си смъртността на Господа Исуса, та и животът Исусов да се открие в тялото ни. Защото ние, живите, непрестанно се предаваме на смърт заради Исуса, та и животът Исусов да се открие в смъртната ни плът. Тъй че смъртта действува в нас, а животът – във вас.
А като имаме същия дух на вярата, както е писано: „Повярвай и затова говорих”; и ние вярваме, затова и говорим, като знаем, че, който възкреси Господа Исуса, ще възкреси и нас чрез Исуса и ще постави с вас. Защото всичко е заради вас, та благодатта, като се преумножи, да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава Божия.
Това е Божие слово.
 
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 125, 1-2ав.Зсд-3.4-5.6 (О: 5)
Който са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме. Тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с пение. 
Който са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
Тогава между народите се говореше: „Велико нещо извърши Господ над тях!” 
Който са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
Велико нещо Господ извърши над нас; ние се радвахме. 
Който са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
Върни, Господи, нашите пленници, като потоците от юг. O Който са сяли със сълзи, ще жънат с радост. 
Който са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи. 
Който са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
 
АЛИЛУЯ Ив 15, 16
* Алилуя.* Аз ви избрах от света, за да отидете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ.
* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Моята чаша ще пиете.
Четене от светото Евангелие според Матей        20, 20-28
В онова време:
Приближи се до Исуса майката на синовете Зеведееви със синовете си и, кланяйки се, просеше нещо от Него. А Той й рече: „Какво искаш?”
Тя Му отговори: „Кажи, тия мои двама сина да седнат при тебе, един отдясно, а друг от ляво в Твоето царство.”
Исус отговори и рече: „Не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз ще пия?”
Те Му отговарят: „Можем.”
Казва им: „Чашата Ми ще пиете; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене, сядането е за ония, за които е приготвено от Моя Отец.”
И десетте, като чуха, възнегодуваха за двамата братя.
Но Исус, като ги повика, рече: „Знаете, че князете на народите господаруват над тях, и велможите властвуват върху им; Между вас обаче няма да бъде тъй, но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб. Както Син Човечески не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.”
Това е слово Господне.