25NZ01.1

Понеделник XXV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Който е от Божия народ,
нека иде в Йерусалим да гради дом на Господа.
Начало на книгата Ездра     1,1-6
В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни словото Господне от устата на Иеремия, възбуди Господ духа на Кир, персийски цар, и той заповяда да прогласят по цялото му царство, устно и писмено:
„Тъй говори Кир, цар персийски: „Господ, Бог небесни, ми даде всички земни царства и ми заповяда да Му съградя дом в Йерусалим, що е в Юдея. Който между всички вас е от неговия род – неговият Бог да бъде с него – нека иде в Йерусалим, що е в Юдея, и да гради дом на Господа, Бога Израилев, на онзи Бог, който е в Йерусалим. А всички, които са останали по всички места, дето той и да живее, нека му помогнат жителите на онова място със сребро, със злато, с друг имот, с добитък и доброволни приноси за Божия дом, що е в Йерусалим.”
Тогава станаха отценачалниците Юдини и Вениаминови, свещениците и левитите, всеки, чийто дух бе възбудил Бог, да идат да градят със сребърни съдове, със злато, с друг имот и с добитък и със скъпи вещи, освен доброволните приноси за храма.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 125, 1-2ав. 2сд-3. 4-5.6 (О: За)
Велико нещо извърши Господ над нас.
Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме: тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с пение,
Велико нещо извърши Господ над нас.
Тогава между народите се говореше: „Велико нещо извърши Господ над тях!”
Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радвахме, 
Велико нещо извърши Господ над нас.
Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг. Които са сяли със сълзи, ще жънат с радост.
Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи.
Велико нещо извърши Господ над нас.
АЛИЛУЯ       Мт 5,16
* Алилуя.* Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец! * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Светило се поставя на светилник, та,
които влизат, да виждат светлината.
Четене от светото Евангелие според Лука           8,16-18
В онова време: Исус каза на учениците Си:
Никой не пали светило и го захлупва със съд, нито го слага под одър, а го поставя на светилник, та всички, които влизат, да виждат светлината. Понеже няма нищо скрито, което да не стане явно, нито пък тайно, което да не стане известно и да не излезе наяве.
Внимавайте, прочее, как слушате: понеже, който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има.
Това е слово Господне.