25NZ02.1

Вторник XXV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Съградиха Божия дом и направиха Пасха.
Четене из книгата Ездра      6, 7-8.12в. 14-20
В онези дни: Цар Дарий писа до началниците на задречната област, казвайки:
„Не спирайте работата при Божия дом и нека юдейският областен началник и юдейските старейшини да градят този дом на мястото му. И от мен се дава заповед, с какво трябва да помагате на тези старейшини юдейски в градежа на този дом Божи, а именно: от царския имот – от задречния данък – веднага вземайте и давайте на тези чове­ци, та да не спира работата. Аз, Дарий, дадох тази заповед; да бъде точно изпълнявана.”
И юдейските старейшини градеха и успяваха според пророчеството на пророк Агей и Захария, син на Ада. Съградиха и свършиха според волята на Бога Израилев и според волята на Кир, Дарий и Артаксеркс, царе персийски. Свършен бе този дом на третия ден от месец Адар, в шестата година от царуването на цар Дарий.
И синовете Израилеви, свещеници, левити и други, които се бяха върнали от плен, извършиха с радост освещението на този дом. И принесоха при освещаването на този Божи дом: сто вола, двеста овена, четиристотин агнета и дванадесет козли в жертва за грях, за цял Израил, според броя на колената Израилеви. И поставиха свещениците според отделенията им и левитите според сметките им за Божия служба в Йерусалим, както бе заповядано в книгата Мойсеева.
И направиха върналите се от плен синове Израилеви Пасха в четиринадесетия ден на първия месец. Защото свещениците и левитите бяха се очистили – те всички до един бяха чисти; и заклаха пасхални агнета за всички върнали се от плен, за своите братя свещеници и за себе си.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 121,1-2.3-4а.4-5 (О: срв 1)
С радост ще отидем в дома Господен.
Зарадвах се, когато ми казаха: „Да идем в дома Господен”.
Ето, нозете ми стоят в Твоите порти, Иерусалиме. 
С радост ще отидем в дома Господен.
Където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев да
славят името Господне.
Там стоят престолите на съда, престолите на дома Израилев. 
С радост ще отидем в дома Господен.
АЛИЛУЯ       Лк 11,28
* Алилуя.* Блажени, които чуват словото Божие, и го пазят. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Моя майка и мои братя са тези,
които слушат словото Божие и го изпълняват.
Четене от светото Евангелие според Лука                       8,19 21
В онова време:
Дойдоха при Исуса майка Му и братята Му, и не можаха да се приближат до Него поради народа.
И Му обадиха, като казваха: „Майка ти и братята ти стоят вън и искат да Те видят.”
А Той им отговори и рече: „Моя майка и мои братя са тия, които слушат словото Божие и го изпълняват.”
Това е слово Господне.