25NZ03.2

Сряда – XXV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Сиромашия и богатство не ми давай,
храни ме само с насъщния хляб.
Четене из книгата Притчи  30,5-9
Всяка дума от Бога е чиста; Той е щит за онзи, който се на Него уповава. Не притуряй към думите Му нищо, за да те не изобличи и да не излезеш лъжец.
За две неща Те моля: не ми отказвай преди да умра: суета и лъжа отдалечи от мене; сиромашия и богатство не ми давай: храни ме само с насъщния хляб; да не би, като се преситя, да се отрека от Тебе и да кажа: „Кой е Господ?” И да не би, като осиромашея, да почна да крада и да употребявам името на моя Бог напразно.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,29.72.89.101.104.163.(0: 105а)
Твоето слово е светило за нозете ми, Господи.
Твоето слово е светило за нозете ми, Господи.
Отдалечи от мене пътя на лъжата, и ми дай Твоя закон. 
Твоето слово е светило за нозете ми, Господи.
Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляда късове сребро и
злато. 
Твоето слово, Господи, е навеки утвърдено на небесата.
Твоето слово е светило за нозете ми, Господи.
Удържам нозете си от всеки лош път, за да пазя Твоето слово. 
Чрез Твоите заповеди съм вразумен, затова мразя всеки лъжлив път. 
Мразя лъжата и се гнуся от нея, а Твоят закон обичам. 
Твоето слово е светило за нозете ми, Господи.
АЛИЛУЯ.      Мр 1.15
* Алилуя. * Наближи царството небесно, разкайте се и вярвайте в Евангелието. *  Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Разпрати ги да проповядват царството
Божие и да изцеряват болни.
Четене от светото Евангелие според Лука                       9,1-6
В онова време:
Исус повика дванадесетте апостоли при Себе Си и даде им сила и власт над всички бесове, и да лекуват болести, и ги разпрати да проповядват царството Божие и да изцеряват болни.
И рече им: „Нищо не си вземайте за по път, ни тояга, ни торба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи; и в която къща влезете, там оставайте, и оттам потегляйте на път; и ако някой ви не приемат, като излезете от оня град, отърсете и праха от нозете си, за свидетелство срещу тях.
Те тръгнаха и ходеха по селата, като благовестяха и лекуваха навред.
Това е слово Господне.