25NZ05.1

Петък – XXV седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Още малко и ще изпълня този дом със слава.
Четене из книгата на пророк Агей 2,1в-10
През втората година на цар Дарий, на седмия месец, на двадесет и първия ден от месеца, биде слово Господне чрез пророк Агей: „Кажи на Зоровавел, син Салатиилев, управител на Юдея, и на Исус, син Йоседеков, велик иерей, и на остатъка от народа: „Кой остана между нас, кой е видял този дом в предишната му слава, и какъв го вие виждате сега? Не е ли той във вашите очи като да е нищо? Но ободри се сега, Зоровавел, казва Господ, ободри се, Исусе, сине Йоседеков, велики иерее! Ободри се, цели народе на тази земя, казва Господ, и работете, защото Аз съм с вас, казва Господ Саваот. Моят завет, кой­то сключих с вас, когато излязохте из Египет, и Моят Дух пребъдва всред вас: „Не бойте се!”
Защото тъй казва Господ Саваот: „Още един път, и ето, скоро ще бъде – ще потреса небе и земя, море и суша; ще потреса всички народи, и ще дойде желаният от всички народи, ще изпълня този дом със слава, казва Господ Саваот. Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ Саваот. Славата на този последен храм ще бъде по-голяма, отколкото на предишния, казва Господ Саваот; на това място ще дам мир, казва Господ Саваот.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 42, 1.2.3.4.(0: срв 5вс )
Уповавай се на Бога; ще славя Него, Моя Спасител и Моя Бог.
Съди ме, Боже, и застъпи се в тъжбата ми с моя не добър народ; избави ме от лукав и несправедлив човек. 
Уповавай се на Бога; ще славя Него, Моя Спасител и Моя Бог.
Защото Ти си Бог на моята сила; Защо си ме отхвърли? и защо ходя натъжен от обидите на врага? 
Уповавай се на Бога; ще славя Него, Моя Спасител и Моя Бог.
Прати Твоята светлина и Твоята истина; да ме водят и доведат на Твоята света планина и в Твоите обиталища, 
Уповавай се на Бога; ще славя Него, Моя Спасител и Моя Бог.
Ще се приближа до Божия жертвеник, до Бога на радостта и на моето веселие. И на гусли ще Те славя, Боже, Боже мой. 
Уповавай се на Бога; ще славя Него, Моя Спасител и Моя Бог.
АЛИЛУЯ       Мр 10,45
* Алилуя.* Син Човечески дойде да служи, и даде душата си откуп за мнозина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Христос Божи.
Син човечески трябва много да страда.
Четене от светото Евангелие според Лука                       9,18-22
И случи се веднъж, когато Исус се молеше насаме, и учениците бяха с Него, Той ги попита : „За кого ме мисли народът?”
Те отговориха и рекоха: „Едни за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък мислят, че един от старовремските пророци е възкръснал.”
Той ги попита: „А вие за кого Ме мислите?” Петър отговори и рече: „За Христа Божи.”
Но Той строго им заповяда, никому да не говорят за това, като каза: „Че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде убит и на третия ден да възкръсне.”
Това е слово Господне.