25NZ06.1

Събота – XXV седмица

Година I
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Зах 2,1-5.10-11а

Ето, Аз идвам, и ще се поселя посред тебе.

Четене из книгата на пророк Захария.      

Подигнах очи и видях: и ето, един мъж, който имаше в ръка землемерна връв; и аз попитах: „Къде отиваш?” Той ми рече: „Да измеря Йерусалим, за да видя, каква е ширината му и каква му е дължината.” И ето Ангелът, който говореше с мене, излиза, а друг Ангел идеше насреща му, и той рече на този: „Иди по-скоро, кажи на този момък: Йерусалим ще засели околностите поради многото човеци и добитък в него.” „И Аз ще му бъда, казва Господ, огнена стена около него и ще се прославя всред него.” „Ликувай и весели се, дъще Сионова, защото ето, Аз ще дойда и ще се поселя посред тебе, казва Господ. И ще прибегнат към Господа всички народи в онзи ден и ще станат Негов народ и Той ще се посели всред тебе.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс Иер 31,10.11-12а (О: 10д)

Господ ще ни пази като пастир стадото си.

Чуйте, народи, словото Господне,
и разгласяйте по далечните острови и речете:
„Който разпиля Израил, Той и ще го събере,
и ще го пази като пастир стадото си.”

Господ ще ни пази като пастир стадото си.

Защото Господ ще изкупи Яков,
и ще го избави от ръцете на по-силния от него,
и те ще дойдат и ще тържествуват на Сионските височини,
и ще се стекат към благата Господни.

Господ ще ни пази като пастир стадото си.

Тогава девица ще се весели на хорото,
и младежи и старци заедно;
и ще обърна скръбта им в радост,
ще ги утеша и ще ги зарадвам след тяхната скръб.

Господ ще ни пази като пастир стадото си.


АЛИЛУЯ     
2 Тим 1,10в


R: Алилуя, Алилуя

Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, а озари живота чрез Благовестието.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 9, 43b-45

Син човечески ще бъде предаден. Бояха се да попитат за тази дума.

Четене от светото Евангелие според Лука.                     

В онова време: Когато всички се чудеха за Неговите дела, Той каза на учениците Си: „Задръжте здраво в паметта си тези думи: „Син човечески ще бъде предаден в ръцете на човеците!” Но те не разбраха тези думи; те останаха тъй скрити за тях, че не можаха да ги схванат, а се бояха да попитат за тях.

Това е слово Господне.