25NZ06.2

Събота – XXV седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Помни твоя Създател през дните на младостта си,
преди да се върне пръстта в земята и духът при Бога.
Четене из книгата Кохелет  11, 9-12,8
Весели се в младостта си, момко, и сърцето ти да вкусва радост през дните на твоята младост; и ходи, където ти сърце тегли и дето ти очи видят: само знай, че за всичко това Бог ще те изведе на съд. Пъди скръбта от сърцето си и отклонявай злото от тялото си, защото детинство и младост са суета.
Помни твоя Създател през дните на младостта си, докле не са дошли тежки дни и не са настанали години, за които ще казваш: „Няма за мене наслада в тях; докле слънце, светлина, месечина, и звезди не са потъмнели, и не са дошли пак черни облаци след дъжд; докле не е настъпил онзи ден, когато къщните пазачи затреперят и силните мъже се прегънат; когато се помрачат онези, които през прозорец гледат; когато пътните врати започнат да се затварят; когато замлъкне шумът на хромелите и човек почне да става по гласа на петела, и дъщерите -певици замлъкнат.
Когато висините ще бъдат за тях страшни, и по пътя ще има ужаси.
Когато разцъфти миндалът, и скакалецът стане тежък, и каперсът се пръсне; защото човек отива във вечния дом, и оплаквачите са готови да го обкръжават по улицата.
Докле не се скъса сребърната верижка, и не се съдере златната превръзка, и не се строши стомната при извора, и не падне колелото на кладенеца. И ще се върне пръстта в земята, каквото си е била, а духът ще се върне при Бога, който го е дал.
Суета на суетите, казва Еклесиаст, и всичко е суета.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 89, 3-4.5-6.12-13. 14 и 17 (0:1)
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Ти връщаш човека в тлението: и казваш: „Върнете се, синове човешки!”
Защото през Твоите очи хиляда години са като вчерашният ден, който е преминал, и като една стража през нощта.
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Ти като с порой ги завличаш, те са като сън,
като трева, която сутрин пониква, сутрин цъфти и се зеленее, а вечер клюмва и изсъхва. 
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Обърни се, Господи! До кога? Смили се над Твоите раби. 
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и ще се веселим през всичките си дни,
И да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай. 
Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.
АЛИЛУЯ       2 Тим 1Л0в
* Алилуя. * Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, а озари живота чрез Благовестието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Син човечески ще бъде предаден.
Бояха се да попитат за тази дума.
Четене от светото Евангелие според Лука                       9, 44-45
В онова време:
Когато всички се чудеха за Неговите дела, Той каза на учениците Си: „Задръжте здраво в паметта си тези думи: „Син човечески ще бъде предаден в ръцете на човеците!”
Но те не разбраха тези думи; те останаха тъй скрити за тях, че не можаха да ги схванат, а се бояха да попитат за тях.
Това е слово Господне.