25NZ_a

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА СЕДМИЦА

Неделя, Година А
 

 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 55,6-9

Моите мисли не са ваши мисли.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

Търсете Господа, когато можете да Го намерите; призовавайте Го, когато е близо. Нечестивецът да остави пътя си, и беззаконикът – помислите си, и да се обърне към Господа, нашия Бог – и Той ще го помилва, защото е многомилостив. Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са мои пътища, казва Господ. Но както небето е по-високо от земята, тъй моите пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите ми – по-високо от вашите мисли.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 2-3.8-9.17-18 (О: 18а)

Близо е Господ към призоваващите Го.

Всеки ден ще Те благославям,
и ще възхвалям Твоето име от века и до века.
Велик е Господ и достоен за хвала,
и Неговото величие е неизследимо.

Близо е Господ към призоваващите Го.

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички,
и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.
Да те славят, Господи, всички Твои дела.

Близо е Господ към призоваващите Го.

Праведен е Господ във всичките си пътища,
и свет във всичките си дела.
Близо е Господ към всички, които Го призовават,
към всички, които Го с истина призовават.

Близо е Господ към призоваващите Го.


ВТОРО ЧЕТИВО
Фил 1,20с-24.27а

За мене животът е Христос.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.

Братя: Христос ще се възвеличи в тялото ми, било чрез живота ми, било чрез смъртта ми. Защото за мене животът е Христос, а смъртта придобивка. Ако ли животът ми в тяло принася плод на делото, то не зная, какво да предпочета. Обвладаван съм от двете желания: да се освободя от тялото си и да бъда с Христа, което е много по-добро; но да остана в плът е нужно за вас. Само живейте достойно за Христовото благовестие.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ   
Срв Деян 16,14в
R: Алилуя, Алилуя
Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 20,1-16а

Или окото ти е завистливо, защото съм аз добър.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча: „Царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си. И като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, и рече им: „Идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще ви дам.” Те отидоха. Пак излезе около шестия и деветия час и направи същото. А като излезе около единадесетия час, намери други, че стоят празни, и им казва: „Защо стоите тука цял ден празни?” Те му отговарят: „Никой не ни е наел.” Той им казва: „Идете и вие на лозето ми. А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: „Повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите.” Като дойдоха наетите около единадесетия час, получиха по динарий. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече; но и те получиха по динарий. И като получиха, зароптаха против стопанина и думаха: „Тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата.” А той отговори и рече на един от тях: „Приятелю, аз те не увреждам; нали за динарий се съгласи ти с мене? Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си, каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?” Тъй ще бъдат последните първи, и първите – последни.”

Това е слово Господне.