25NZ_a

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА СЕДМИЦА – Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Моите мисли не са ваши мисли.
Четене из книгата на пророк Исаия          55,6-9
Търсете Господа, когато можете да Го намерите; призовавайте Го, когато е близо. Нечестивецът да остави пътя си, и беззаконикът – помислите си, и да се обърне към Господа, нашия Бог – и Той ще го помилва, защото е многомилостив.
Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са мои пътища, казва Господ. Но както небето е по-високо от земята, тъй моите пътища са по-високо от вашите пътища, и мислите ми – по-високо от вашите мисли.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144, 2-3.8-9.17-18 (О: 18а)
Близо е Господ към призоваващите Го.
Всеки ден ще Те благославям, и ще възхвалям Твоето име от века и до века.
Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо. 
Близо е Господ към призоваващите Го.
Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.
Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.
Близо е Господ към призоваващите Го.
Праведен е Господ във всичките си пътища, и свет във всичките си дела.
Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го с истина призовават. 
Близо е Господ към призоваващите Го.
ВТОРО ЧЕТИВО
За мене животът е Христос.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни 1,20с-24.27а
Братя:
Христос ще се възвеличи в тялото ми, било чрез живота ми, било чрез смъртта ми. Защото за мене животът е Христос, а смъртта придобивка. Ако ли животът ми в тяло принася плод на делото, то не зная, какво да предпочета.
Обвладаван съм от двете желания: да се освободя от тялото си и да бъда с Христа, което е много по-добро; но да остана в плът е нужно за вас.
Само живейте достойно за Христовото благовестие.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв ДА 16,14в
* Алилуя. * Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Или окото ти е завистливо, защото съм аз добър.
Четене от светото Евангелие според Матей         20,1-16а
В онова време: Исус каза на учениците Си тази притча:
“Царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си. И като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, и рече им: “Идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще ви дам.” Те отидоха. Пак излезе около шестия и деветия час и направи същото.
А като излезе около единадесетия час, намери други, че стоят празни, и им казва: “Защо стоите тука цял ден празни?” Те му отговарят: “Никой не ни е наел.” Той им казва: “Идете и вие на лозето ми.
А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: “Повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите.” Като дойдоха наетите около единадесетия час, получиха по динарий. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече; но и те получиха по динарий.
И като получиха, зароптаха против стопанина и думаха: “Тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата.” А той отговори и рече на един от тях: “Приятелю, аз те не увреждам; нали за динарий се съгласи ти с мене? Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си, каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?”
Тъй ще бъдат последните първи, и първите – последни.”
Това е слово Господне.