25NZ_c

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА СЕДМИЦА
Неделя, Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Против онези, които „прекупуват неимотни със сребро.”
Четене из книгата на пророк Амос 8,4-7
Изслушайте това, вие, които жадувате да погълнете бедни и да погубите сиромаси, вие, които казвате: „Кога ще премине новолунието, за да продаваме жито, и събота – да отворим житниците, да намалим мярката, да уголемим цената на сиклата и да измамваме с неверни къпони, да прекупваме неимотни със сребро и сиромаси за двой обуща, а отсевки от жито да продаваме?”
Кле се Господ в славата на Израил: „Наистина няма навеки да забравя ни едно от делата им!”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 112,1-2.4-6.7-8 (O: 1а и 7в)
Хвалете Господа, който издига бедния
Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне,
Да бъде благословено името Господне от сега и до века. 
Хвалете Господа, който издига бедния
Висок над всички народи е Господ; Неговата слава е над небесата.
Кой е като Господ, Бог наш, който живее във висините, наклонява се
и с внимание гледа на небето и на земята?
Хвалете Господа, който издига бедния
из праха издига бедния и от калта въздига сиромаха,
за да го постави с князете, с князете на народа Му. 
Хвалете Господа, който издига бедния
ВТОРО ЧЕТИВО
Правят се молитви за всички човеци към Бога,
който иска всички човеци да се спасят.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей    2,1-8
Възлюбени:
Моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са на власт, за да прекараме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота; защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.
Защото един е Бог, един Ходатай между Бога и човеци – човекът Христос Исус, който отдаде Себе Си откуп за всички – нещо в свое време засвидетелствувано, за което аз съм поставен проповедник и апостол (истина казвам в Христа, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.
И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като въздигат чисти ръце без гняв и съмнение.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       2 Kop 8,9
* Алилуя. * Исус Христос стана беден, макар че беше богат, за да станете богати вие чрез Неговата бедност. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не можете да служите на Бога и на мамона.
Четене от светото Евангелие според Лука  16,1-13
В онова време: Исус каза на учениците Си:
Един човек беше богат и имаше пристойник, за когото му бе донесено, че разпилява имота му. И като го повика, рече му: „Какво е това, що чувам за тебе? Дай сметка за пристойничеството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник.”
Тогава пристойникът си рече: „Що да сторя? Господарят ми отнима от мене пристойничеството; да копая, не мога; да прося, срамувам се. Сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството.”
И като повика длъжниците на господаря си, всекиго поотделно, рече на първия: „Колко дължиш на господаря ми?” Той отговори: „Сто мери масло.” И рече му: „Вземи си разписката, седни и бърже напиши: петдесет”. После рече на другия: „А ти колко дължиш?” Той отговори: „Сто крини пшеница.” И рече му: „Вземи си разписката си и напиши: осемдесет.” И господарят похвали неверния пристойник, задето постъпил досетливо; защото синовете на тоя век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината.
И Аз ви казвам: „Придобийте си приятели с неправедно богатство, та, кога осиромашеете, те де ви приемат във вечните живелища.
Верният в най-малкото е верен и в голямото, а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
Никой слуга не може да слугува на двама господари; защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.”
Това е слово Господне.
Или по-краткото
Четене от светото Евангелие според Лука           16, 10-13
В онова време: Исус казваше на учениците Си:
„Верният в най-малкото е верен и в голямото, а неправедливият в най-малкото е неправедлив и в многото. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
Никой слуга не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или на единия ще угоди, а другия ще презре.
Не можете да служите на Бога и на мамона.”
Това е слово Господне.