26NZ-a

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА СЕДМИЦА – Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако беззаконник се обърне от беззаконието си, ще върне душата си към живот.
Четене из книгата на Пророк Иезекиил   18,25-28
Тъй казва Господ:
„Вие казвате: Не е прав пътя Господен. Послушайте, доме Израилев! Моят ли път не е прав? Не са ли вашите пътища неправи? Ако праведник отстъпва от правдата си и върши беззаконие и затова умира, той умира поради беззаконието, що е извършил.
И беззаконник, ако се обръща от беззаконието си, що е вършил и извършва съд и правда, ще върне душата си към живот. Защото той е видял и се е отвърнал от всички свои престъпления, каквито е вършил; той ще бъде жив, не ще умре.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 24, 4 вс.6-7.8-9 (О: 6а)
Спомни си Твоите щедрости, Господи!
Покажи ми, Господи, Твоите пътища, и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение,
на Тебе се надявам всеки ден. 
Спомни си Твоите щедрости, Господи!
Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са от века.
Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомняй; по милостта си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи.
Спомни си Твоите щедрости, Господи!
Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя; насочва кротките към правда и учи смирените на своите пътища. 
Спомни си Твоите щедрости, Господи!
ВТОРО ЧЕТИВО
Мислете в себе си това, което и в Христа Исуса.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.   2,1-11
Братя:
Ако има някаква утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, направете пълна радостта ми: имайте едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени; нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смиреномъдрие смятайте един другиго за по-горен от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите.
Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Исус Христос, който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу, но понизи Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
Това е Божие слово.
или по-краткото
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни       2,1-5
Братя:
Ако има някаква утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, направете пълна радостта ми: имайте едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени; нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смиреномъдрие смятайте един другиго за по-горен от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите. Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Исус Христос.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми. * Алилуя.

ЕВАНГЕЛИЕ
Разкая се и отиде. Митарите и блудниците
преварват ви в царството Божие.
Четене от светото Евангелие според Матей         21,28-32
В онова време: Исус каза на първосвещениците и стареите народни:
„Как ви се струва? Един човек имаше двама сина, и отиде той при първия и каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми.” Но той отговори и рече: „Не искам.” А после се разкая и отиде. И като дойде при другия, каза му същото. Тоя отговори и рече: „Ще ида, господарю мой”, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля?”
Отговарят Му: „Първият.”
Исус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в царството Божие. Защото дойде при вас Иван по пътя на праведността, и вие му не повярвахте; а митарите и блудниците му повярваха; вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате.”
Това е слово Господне.