26NZ01.1

Понеделник XXVI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще спася моя народ от източната страна и от западната.
Четене из книгата на Пророк Захария      8,1- 8
В онези дни:
Биде слово от Господа Саваот: „Тъй казва Господ Саваот: „Възревнувах за Сион с голяма ревност, и с голям гняв възревнувах за него.”
Тъй казва Господ Саваот: „Ще се обърна към Сион и ще живея в Йерусалим, и ще се нарича Йерусалим град на истината, и планината на Господа Саваот – планина на светинята.”
Тъй казва Господ Саваот: ” Пак старци и бабички ще седят по улиците на Йерусалим, всеки с тояга в ръка поради дълбока старост. И улиците на тоя град ще се напълнят с момчета и момичета – които ще играят по улиците му.”
Тъй казва Господ Саваот: „Ако това в очите на останалия народ ще се покаже чудно в тези дни, нима то е чудно в моите очи?” казва Господ Саваот.
Тъй казва Господ Саваот: „Ето, Аз ще спася моя народ от източната страна и от страната на заник слънце, и ще ги доведа, и те ще живеят в Йерусалим и ще бъдат мой народ, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и правда.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 101,16-18.19-21.29 и 22-23 (О: 17)
Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.
Народите ще се убоят от името Ти, Господи, и всички земни царе – от Твоята слава; защото Господ съгради Сион, и се яви в славата Си. 
Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.
Погледна милостиво към молитвата на безпомощните и не презре
молбата им. 
Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.
Ще се запише това за следващия род, и идещото поколение ще възхвали Господа.
защото Той надникна от светата си височина, от небесата Господ погледна на земята,
за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта. 
Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.
Синовете на Твоите раби ще живеят и поколението им ще се утвърди пред Твоето лице:
за да разгласят името Господне на Сион и хвалата Му в Йерусалим; когато се съберат народите, и царствата заедно да служат на Господа. 
Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.
АЛИЛУЯ       Мр 10,45
* Алилуя. * Син човечески дойде да служи, и даде душата си откуп за мнозина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.
Четене от Светото Евангелие според Лука          9,46-50
В онова време:
Дойде на учениците мисъл кой от тях ще е по-голям.
А Исус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно дете и го изправи до Себе Си, и рече им: „Който приеме това дете в Мое име, Мене приема; а който Мене приеме, приема Онзи, който Ме е пратил; защото, който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.”
А Йоан продума и рече: Наставниче, видяхме човек, който в Твое име изгонва бесове, и му забранихме, защото не ходи с нас.
А Исус му рече: „Не забранявайте; защото, който не е против вас, той е за вас.”
Това е слово Господне.