26NZ02.1

Вторник XXVI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ще дойдат много народи да търсят Господа в Йерусалим.
Четене из книгата на пророк Захария       8,20-23
Тъй казва Господ Саваот:
„Още ще дохождат народи и жители от много градове, и ще отидат жителите на един град при жителите на друг град и ще кажат:
„Да идем да се молим пред лицето на Господа и да потърсим Господа Саваот; и всеки ще каже: Ще отида и аз.” И ще дохождат много племена и силни народи, за да търсят Господа Саваот в Йерусалим и да се помолят пред лицето на Господа.”
Тъй казва Господ Саваот:
„В онези дни ще се уловят десет души от всички разноезични народи, ще се уловят за полата на юдеин и ще кажат: „Ние ще дойдем с тебе, защото чухме, че Бог е с вас.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 86,1-3.4-5.6-7 (0.: Зах 8,23)
Бог е с нас.
Основите му са на свети планини; Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Яков. Граде Божи, славни работи се разправят за тебе. 
Бог е с нас.
Ще напомня на онези, които ме знаят, за Раав и Вавилон; Ето, Филистимци и Тир с Етиопия ще кажат: Еди-кой си се там роди. А за Сион ще казват: „Този и този мъж се роди в него, и сам Всевишният го укрепи.” 
Бог е с нас.
Когато се преброяват народите Господ ще напише: „Еди-кой си там се роди.”
И които пеят и кои свирят, повтарят: „Всичките ми извори са в тебе.” 
Бог е с нас.
АЛИЛУЯ       Мр 10,45
* Алилуя.* Син човечески дойде да служи и даде душата си откуп за мнозина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той с решителност се запъти към Йерусалим.
Четене от Светото Евангелие според Лука          9,51-56
Когато се приближаваха дните да бъде взет от света, Той с решителност се запъти към Йерусалим. И изпрати пред Себе Си вестители; те отидоха и влязоха в едно село самарианско, за да приготвят за Него; но там Го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим.
Като видяха това учениците Му Яков и Иван, рекоха: „Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи?”
Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: „Не знаете от какъв дух сте вие. Син човечески дойде, не за да погуби човешки души, а да спаси.”
И отидоха в друго село.
Това е слово Господне.