26NZ04.1

Четвъртък – XXVI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Разтвори Ездра книгата на Закона и благослови
Господа и целият народ отговори: Амин, Амин.
Четене из книгата на Неемия         8,1-4а.5-6.7в-12
В онези дни:
Събра се целият народ като един човек на стъгдата, що е пред Водни порти, и казаха на книжник Ездра да донесе книгата на Мойсеевия Закон, който Господ бе дал на Израил. И свещеник Ездра донесе Закона пред събранието от мъже, жени, и всички, които можеха да разберат, в първия ден на седмия месец; и чете от него на стъгдата, що е пред Водни порти, от съмване до пладне, пред мъжете, жените и всички, които можеха да разберат; и ушите на всички люде бяха насочени към книгата на Закона.
Книжник Ездра стоеше на дървено възвишение, което направиха за това. И отвори Ездра книгата пред очите на целия народ, защото той стоеше по-високо от целия народ. А когато я отвори, целият народ стана.
Тогава Ездра благослови Господа, великият Бог, и целият народ отговаряше: „Амин, амин”, като дигаше ръце нагоре, като се кланяше и падаше ничком доземи пред Господа. А левитите усмиряваха народа, за да се чуе четенето на Закона. Народът стоеше по местата си. И четеха разборно от книгите, от Закона Божи, и прибавяха тълкуване, а народът разбираше прочетеното.
Тогава Неемия (който е и Тиршата), и книжник Ездра, свещеник, и левитите, които учеха народа, казаха на целия народ: „Този ден е свет пред Господа, вашия Бог; не тъжете и не плачете.” Защото целият народ плачеше, слушайки думите на закона.
И каза им: „Идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и проваждайте дялове за онези, които нямат приготвено, защото този ден е свет пред нашия Господ. Не тъжете, защото радостта пред Господа е подкрепа за вас.”
И левитите утешаваха целия народ, думайки: „Престанете, защото този ден е свет, не тъжете.” И отиде целият народ да яде и да пие и да проважда дялове и да празнува с голямо веселие, защото разбраха думите, що им казаха.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,8.9.10.11 (О: 9а)
Господните повеления са праведни, веселят сърцето.
Законът на Господа е съвършен – укрепява душата, откровението Господне е вярно – простите прави мъдри. 
Господните повеления са праведни, веселят сърцето.
Господните повеления са праведни – веселят сърцето, Господнята заповед е светла – просветлява очите. 
Господните повеления са праведни, веселят сърцето.
Страхът Господен е чист – пребъдва на веки, съдбите Господни са истина – всички са праведни. 
Господните повеления са праведни, веселят сърцето.
Те са по-желани от злато, и дори от множеството чисто злато, по-сладки от мед и капки от вощен мед. 
Господните повеления са праведни, веселят сърцето.
АЛИЛУЯ       Мр 1,15
* Алилуя. * Наближи царството Божие, разкайте се и вярвайте в Евангелието. *  Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще почива върху него вашият мир.
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,1-12
В онова време:
Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където Сам щеше да отиде.
И рече им: „Жетвата голяма, а работниците малко; затова молете господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Вървете! Ето, Аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, нито обуща, и никого по пътя не поздравявайте.
И в която къща влезете, първом казвайте: „Мир на тая къща?” И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир; ако ли не, ще се върне у вас; и в тая къща оставайте, яжте и пийте, каквото ви дадат; защото работникът заслужава своята заплата.
Не прохождайте от къща в къща. И в който град влезете и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им: „Приближи се до нас царството Божие.”
В който пък град влезете и не ви приемат, излезте по стъгдите му и кажете: „И праха, полепнал по нас от вашия град, ви отърсваме; обаче да знаете, че се приближава до вас царството Божие.”
Казвам ви, че в оня ден за Содом ще бъде по-леко, отколкото за този град.”
Това е слово Господне.