26NZ06.2

Събота – XXVI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Сега очите ми Те виждат. Затова аз се отричам.
Четене из книгата на Йов    42,1-3.5-6.12-16
Отговори Йов на Господа и рече:
„Зная, че Ти всичко можеш, и че намерението Ти не може да бъде спряно. Кой е този, който помрачава провидението, без да разбира нещо? Тъй, аз говорих онова, що не разбирах, за чудни мен дела, които не знаех.
Слушал бях за Тебе със слуха на ухото; сега пък очите ми Те виждат; затова аз се отричам и разкайвам в прах и пепел.”
И благослови Бог последните дни на Йов повече от напрежните: той имаше четиринадесет хиляди дребен добитък, шест хиляди камили, хиляда рала волове и хиляда ослици. Имаше и седем сина и три дъщери и нарече първата Емима, втората – Касия, а третата – Каренхапух. И нямаше по цялата земя такива хубави жени, както Йововите дъщери, и баща им даде за тях наследство между братята им.
После това Йов живя сто и четиридесет години и видя синове и внуци до четвърто коляно. И умря Йов стар и сит от живот.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,66.71.75.91.125.135 (О: 135)
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.
Научи ме добре да разсъждавам и да познавам, защото вярвам на Твоите заповеди. 
Добре ми е, че пострадах, та да се науча на Твоите наредби. 
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.
Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, и по справедливост Ти ме наказа. 
Според Твоите решения всичко стои досега, защото всичко на Тебе служи. 
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.
Аз съм Твой раб: вразуми ме и ще позная Твоите откровения.
Откровението на Твоите слова просвещава, вразумява простите. 
Осияй Твоя раб, Господи, със светлината на лицето Си.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Радвайте се, че имената ви са написани на небесата.
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,17-24
В онова време:
Седемдесетте ученици се върнаха с радост и казваха: „Господи, в Твое име и бесовете се покоряват на нас.”
А Той им рече: „Видях сатаната, как падна от небето като светкавица; ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила; и нищо няма да ви повреди; обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.”
В оня час се зарадва духом Исус и рече: „Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.”
И като се обърна към учениците, рече: „Всичко ми е предадено от Моя Отец; и кой е Синът, не знае никой, освен Отец; и кой е Отец, не знае никой, освен Синът, и – комуто Синът иска да открие.
И като се обърна към учениците, рече им насаме: „Блажени очите, които виждат това, що вие виждате. Защото казвам ви, много пророци и царе искаха да видят, що вие виждате, и не видяха, и да чуят, що чувате, и не чуха!”
Това е слово Господне.