27NZ-a

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА СЕДМИЦА – Неделя, Година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Лозе на Господа Саваот е домът Израилев.
Четене из книгата на пророк Исаия          5,1-7
Ще изпея на моя възлюбен неговата песен за лозето му: Моят възлюбен имаше лозе на връх торна рътлина. Той го огради и го очисти от камъни, насади в него отбор лозови пръчки и съгра­ди кула по средата му, изкопа в него лин и очакваше да роди добро грозде, а то роди диво грозде.
И сега, жители Иерусалимски и мъже юдини, отсъдете между Ме­не и Моето лозе. Какво още можех да сторя за Моето лозе и го не сторих? Защо, докле очаквах да принесе добро грозде, то даде диво грозде?
И тъй, ще ви кажа, какво ще направя с лозето си: ще му махна оградата, и то ще бъде опустошавано; ще му разруша стените, и ще бъде тъпкано; и ще го оставя да запустее; няма ни да го режат, ни да го копаят, и ще обрасне то с тръни и бодили, и ще заповядам на облаците да не изливат дъжд над него.
Лозе на Господа Саваот е домът Израилев, а мъжете на Юда -обиченНеговсад. И чака той правосъдие, но ето – кръвопролитие; чака правда, и ето – писък.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 79,9 и 12.13-14.15-16.19-20 (О: Ис 5 7а)
Лозе Господне е домът Израилев.
Ти принесе от Египет лозата, изгони народите и я посади;
тя пусна корени до морето и младочки до реката.
Лозе Господне е домът Израилев.
Защо срути нейната ограда, та я късат всички минаващи по пътя?
Горският глиган я подрива, и полският звяр я обгризва. 
Лозе Господне е домът Израилев.
Боже на силите, обърни се: милостно погледни от небето и виж и посети това лозе.
Опази това, що е насадила Твоята десница, и младочките, които Ти укрепи за себе си. 
Лозе Господне е домът Израилев.
И ние няма да отстъпим от Тебе, оживи ни, и ние ще призоваваме Твоето име.
Господи, Боже на силите, възстанови ни; да светне лицето Ти, и ще се спасим. 
Лозе Господне е домът Израилев.
ВТОРО ЧЕТИВО
Това вършете, и Бог на мира ще бъде с вас.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни 4,6-9
Братя:
Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби, и Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Исуса.
Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е спра­ведливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, само за него мислете. Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете, и Бог на мира ще бъде с вас.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 15,16
* Алилуя. * Аз ви избрах от света, за да идете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Лозето си ще даде на други лозари.
Четене от Светото Евангелие според Матей        21,33-43
В онова време: Исус каза на първосвещениците и народните ста­реи:
“Чуйте друга притча: Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и, като го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите, да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, едни набиха, други убиха, а трети с камъни пребиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите; и с тях сториха същото.
Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: “Ще се засрамят от сина ми.”
Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: “Този е насле­дникът; хайде да го убием и да присвоим наследството му.” И, като го уловиха, изведоха го вън от лозето и убиха. И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари?”
Отговарят му: “Злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете.”
Исус им казва: “Нима не сте никога чели в Писанията; “Камъ­кът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: Това е от Господа, и е дивно в очите ни?”
Затова казвам ви, че царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му.”
Това е слово Господне.