27NZ-b

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА СЕДМИЦА – Неделя, година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
И ще бъдат двамата една плът.
Четене из книгата Битие     2,18-24
И рече Господ Бог:
„Не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник, нему подобен.”
Господ Бог направи да произлезат от земята всички полски живо­тни и всички небесни птици, и ги заведе при човека, за да види, как ще ги нарече той, та, както човек нарече всяка жива душа, тъй да бъде името й. И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и на всички полски зверове; но за човека не се намери помощник, нему подобен.
И даде Господ Бог на човека дълбок сън; и когато заспа, Той взе едно от ребрата му и запълни онова място с плът. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при Адам.
И рече Адам: „Ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и ще бъдат двамата една плът.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 127,1-2.3.4-5.6 (О: срв 5)
Господ ще ни благослови през всички дни на живота ни.
Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пъ­тища.
Ти ще ядеш от плода на ръцете си: Блазе ти, ще добруваш! 
Господ ще ни благослови през всички дни на живота ни.
Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза;
Синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза. 
Господ ще ни благослови през всички дни на живота ни.
Ето, тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа!
Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на
Йерусалим през всички дни на живота си. 
Господ ще ни благослови през всички дни на живота ни.
Ще видиш синове на синовете си. Мир на Израил! 
Господ ще ни благослови през всички дни на живота ни.
ВТОРО ЧЕТИВО
Освещаващият и освещаваните всички са от едного.
Четене от посланието до евреите   2,9-11
Братя:
Виждаме, че Исус, който малко нещо унизен пред Ангелите зара­ди претърпяната смърт, биде увенчан със слава и чест, та по Божия благодат да вкуси смърт за всички.
Защото подобаваше на Оня, заради когото е всичко и от когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страдания да усъвършенствува Началника на тяхното спасение. Защото, както освещаващият, тъй и освещаваните, всички са от Едного, затова Той се не срамува да ги нарича братя.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       1 Ив 4,12
* Алилуя. * Ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас, и Него­вата любов е съвършена в нас. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Което Бог е съчетал, човек да не разльчва.
Четене от Светото Евангелие според Марко        10,2-16
В онова време:
Приближиха се фарисеите и попитаха Исуса: „Позволено ли е на мъж да напусне жена си”, изкушавайки Го.
Той им отговори и рече: „Какво ви е заповядал Мойсей?”
А те казаха: „Мойсей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне.”
Исус им отговори и рече: „Поради вашето жестокосърдие ви е написал тая заповед. Но в началото на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си и ще бъдат една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.”
Вкъщи учениците Му пак Го попитаха за същото. Той им отговори: „Който напусне жена си, и се ожени за друга, той прелюбодействува.”
И донасяха при Него деца, за да се докосне до тях, а учениците забраняваха на ония, които ги донасяха. Като видя това, Исус възнегодува и им рече: „Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие. Истина ви казвам: който не приеме царството Божие като дете, той няма да влезе в него.”
И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше.
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от Светото Евангелие според Марко        10,2-12
В онова време:
Приближиха се фарисеите и попитаха Исуса: „Позволено ли е на мъж да напусне жена си”, изкушавайки Го.
Той им отговори и рече: „Какво ви е заповядал Мойсей?”
А те казаха: „Мойсей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне.”
Исус им отговори и рече: „Поради вашето жестокосърдие ви е написал тая заповед. Но в началото на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си и ще бъдат една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.”
Вкъщи учениците Му пак Го попитаха за същото. Той им отговори: „Който напусне жена си, и се ожени за друга, той прелюбодействува.”
Това е слово Господне.